چگونه وطن را از حاکمیت وطن فروشان افتخاری آزاد بگردانیم؟ : دکتـور علـی احـمد کریـمی

  فرق میهن پرستی با میهن دوستی چیست؟ و چرا بزرگترین متفکران تاریخ  میهن پرستی های افراطی را آخرین پناهگاه آدمهای رذیل و کثیف می دانند؟و چگونه میهن پرستی نژادگرانه  هتلر منجر به ویرانی اروپا وقتل میلونها انسان در کشورهای مختلف گردید؟و چگونه افغانستان را میتوان از حاکمیت میهن پرستان وطن فروش و افتخاری  نجات داد؟
بنا به گواهی تاریخ در هیچ کشوری درخت آزادی در دنیا بدون مبارزه با مهین پرستی شدید و افراطی آبیاری نگردیده است و مهین پرستان وطن فروش و تشنه به قدرت در طول تاریخ مانع اصلی آزادی، پشرفتهای علمی،اقتصادی ، اخلاقی و احترام به حقوق بشر و کرامتها و ارزشهای انسانی و تساوی طلبی های بشردوستانه گردیده اند، کشورهای اروپایی که بیشتر ازهمه درمبارزه با تفتیش عقاید برعلیه استبداد سیاه کلیسا و سلطه گرایی های برتر جویانه مهین پرستی های افراطی قیمت گزاف پرداخته اند، متفکران این قاره با قبول هرنوع رنج و شکنجه و تبعید از مبارزه برعلیه حاکمیت مهین پرستان افراطی دریغ نورزیده اند .

گوته متفکر بزرگ و شاعر برتر  درجهان ادبیات ومرد آهنین اروپا مدتها پیش از پیدایش هتلر که با شعارهای مهین پرستی” خون آریایی ها  پاک ترین خون است و آلمان برتر از همه است” پیشگویی نموده بود که” میهن پرستی تاریخ را تباه و نابود می کند.” که درنتیجه بی اعتنایی به سخنان این متفکر بزرگ، آلمان تباه وتجزیه و مایه ننگ درتاریخ بشریت گردید. جفرسون رئیس جمهور امریکا  در دشوار ترین روزهای این کشور خطر میهن پرستان ستمکار را چون بزرگترین تهدید به پیشرفت و آزادی دانست و به مراتب انقلابی تر ازگوته به مردم امریکا گوشزد نمود” درخت آزادی را گهگاه به خون مهین پرستان و ستمکاران آبیاری کرد.” ساموئل جانسون مهین پرستی را چون آخرین پناهگاه یک آدم رذیل و کثیف تشخیص نمود و لئون تولستوی متفکر و بزرگترین غول ادبی جهان از مهین پرستی های افراطی ونژادگرانه چنین تعریف جامع و همه جانبه ارائه می نماید” میهن پرستی در ساده ترین ،واضح ترین و بدیهی ترین مفهوم خود چیزی نیست به جز ابزار جاه طلبی حکام ،تمایلاتحریصانه،گذشتن از عقل،وجدان،کرامت انسانی و کسانیکه برده وار اسیر قدرت اند.” وطن دوستی با وطن پرستی های منفعت جویانه فرق دارد،دوست داشتن و فداکاری برعلیه دشمنان وطن و ایثار و فداکاری به خاطر آزادی های فردی،اجتماعی وسیاسی دین هر انسان با وجدان است و خدمات صادقانه وبدون امتیاز طلبی به خاطر پیشرفت در زمینه های مختلف و آبادی کشور عالی ترین مظهر وطن دوستی و ایمان و وفاداری به وطن به شمار می آید واین نوع مهین دوستی شرف و وجدان ملی رابه عظمت افتخار می رساند. این نوع وطن دوستی در جغرافیای کشور ما که اکثریت مسلمان اند جز ایمان ما به خد است و در اسلام تنها خداوند، شایسته وسزاوار پرستش است ،دراسلام هیچکس و هیچ چیز قابل پرستش نیست و مهین پرستی های منفعت جویانه به خاطر جاه طلبی ،قدرت ،افراد واشخاص شرک به خداست واز لحاظ اخلاقی و انسانی خیانت به وطن وتاریخ و ارزشهای والای انسانی وبی اعتنایی به کرامتهای بشر است . مهین دوستان از اخلاق و وجدان والا بر خوردارند. ما همه یک وجدان اخلاقی و یک وجدان غیر اخلاقی داریم،وجدان اخلاقی به ما اجازه می دهد تا به امور اخلاقی و کرامت های انسانی احترام بگذاریم و وجدان غیر اخلاقی به ما امکان میدهد از دیدن بد اخلاقی های پست و رذیلانه لذت بریم. میهن پرستی های رذیلانه متأسفانه در کشور ما مانند لباس مد گردیده است و هزار افسوس که فرهنگ غالب به این بی وجدانی های غیر اخلاقی که مهین پرستی ابزار و  وسیله رسیدن به قدرت گردیده توجه نمیگردد وحتی یگانه وسیله بالا رفتن به پله های قدرت گردیده است و مهین پرستان بد اخلاق،پررو وبی حیا با استفاده از احساسات پاک وطن دوستان از این ابزار برعلیه دگراندیشان که تلاش دارند افغانستان خانه خوبان گردد استفاده می نمایند،، میهن پرستانی که به خاطر تقسیم ثروت و مقام با هم جنگ ها ،دعوی ها و اتحاد های ساختگی دارند و با شعار های فریبکارانه مهین پرستی تنور جنگ و تفرقه های قومی،مذهبی وزبانی را داغ نگاه می دارند، دین تاریخی روشنفکران وهر فرد دلسوز و عاشق واقعی به مادر وطن حکم می نماید تا به خانه تکانی افکار عمومی در جامعه بپردازیم  تا همه به خاطر سرنوشت مشترک و مسولیت های مشترک مادر وطن را از اسارت مهین پرستی های  ابزاری که وسیله رسیدن به حاکمیت وطن فروشان افتخاری   گردیده است آزاد بگردانیم .                                                                                                                   دکتور علی احمد کریمی