اشک ما آیینه دار

 اشکِ ما آیینه دار شعلــــه پنهان ماست

آه ما دود کــــبودِ سیــــنه بـریان ماست

داغ ما در دشت هــــای دردِ نا پیدای ما

آبیــارکشـــتزار و آتش ســـوزان ماست

شعر ما دریاچه هــای دره های تنگِ دل

شورما فریاد ماغوغــــای ماافغان ماست

حُسن بیرنگی که بیرون است ازقید جهان

جلـوه گـردرخلـــوت آیینـه حیران ماست

موج از خود رفته را دربحـرپیدایی مجـو

عکس ما درچشمه ساردیــده یاران ماست

گـردش چشمـان مست آسمـانی رنگ تـو

در سپهـــــرآرزو هنــگامه دوران ماست

روشنی و گـرمی و نرمی فـانـوس دلـت

درمحبت شمع سبز جان بیجانـــان ماست

زنده و تابنــده بادا عشق کاندر روزگار

پاسدار داغ و درد ورنج بی پایان ماست

برگرفته از: تارنمای سپیده دم

http://sapidadam.com/index.php