مهریار، نام پرمهفوم است که پیوسته آهنگ مهررا درگوش ما میسرود، یادش گرامی باد:

مهریار
رحیم مهریار با ماریا دارو یکسال قبل از امروز

آن پیام  دهنده  مهر ومحبت با کرکتر والای انسانیش باهمه دوستان دوره کودکی تا مراحل مختلف حیاتش،با هنرمندان هم  صدا وهم آوازش، یا کارمندان رادیو تلویزیون ملی و با خانواده  وهمسرش مهر ومحبت عرضه  میکرد. گمان ندارم  کسی در طنین صدای مهریار اندک آهنگ خشم استماع کرده باشد زیرا قلب او مملو از محبت بود.
آن هنرمند شایسته  را سال پار در منزلش در کشور جرمنی  برای آخرین بار زیارت کردم…چه خاطره  فراموش  ناشدنی…. من برای عیادتش  رفته بودم مگر او در حالت مریضی با چه خوشی وهیجان خود را رساندو مرا به منزلش انتقال داد همسر نازنینش خانم  پرستو با قلب پرازصفا و محبت مرا بدرقه نمود لحظات را که با ایشان بودم چنان هیجان انگیز بود که اصلا نمیدانستیم ازکجا صحبت کنیم زیرا یک عمر باخانم  پرستو نازنین این “پیام آور بهار” و با مهریارمرحوم آن دریای مهر وعطوفت در فضای رادیو وتلویزیون ملی درکشورعزیرزم  همکار بودم. یاد آن خاطرات شیرین ما را به سفر دوربه سرزمین آبایی ما برد. آنها نیزاز دیدن من برق خوشی واحساسات در صورت شان متجلی بود. لحظات  به سرعت برق گذشت … همنیکه بعد روانه کاناد شدم، فقط یکماه از آخرین دیداربا مهریارعزیز گذشته بود، خبرتگان دهنده قلبم را فشرد.
حال یکسال ازنبود آن هنرمندان بی همتا میگذرد…جایش درقلب همه هنردوستان، هنرمندان وفامیل گرامی اش خالیست. با انکه مهریار جسماٌ با مانیست اما مهرش، محبت اش با ماست، صدای سهرآمیز ش طنین اندازگوشهاست، او برای همیشه زنده  وجاویدان است.
مهریار عزیز: جاویدان باد آن مشعل هنر که تو افروختی، آن صدای سهر انگیز که تو برای  مردمت  شنواندی، وآن یاد گار جاودانه “چهار فرزندت” که از خود یادگار گذاشتی …امید که” مشعل ترنم”” پرستو ” پیام آوربهار، بهارهای زیادی داشته باشد ومشعل هنر را به فرزندات تقدیم نماید وآنها درآینده فروزان ترش سازند.

پرستو عزیز امید با فرزندان تان در نهایت  صحت  وسلامتی  روزگار بگذارنید.
با  یاد از هنرمند گران مایه  میخواهم  آهنگی  بصدای  او تقدیم  شما دوستان بدارم.
” روح  مهریار  شاد باد ”


روی  ویدیو  فشار دهید  وصدای ملکوتی  شاد روان مهریار را بشنوید