ماموریتهای نا تمام امریکا و ناتو در افعانستان ! … دکتـور عـلی احـمـد کریـمی

    به آرزوی پیروزی جشن صلح بر جنگ در سال نو میلادی ۲۰۲۰ در افغانستان.
درسال نو میلادی ۲۰۲۰ مردم دنیا  آرزودارند تا کره زمین این خانه زیبا و مشترک تمام مردم جهان خانه همکاری های صادقانه،صلح و صفا و گفتگوی فرهنگها و تمدن ها، پیروزی سیاست های احترام متقابل به  خاطرمنافع متقابل بر خود خواهی های یک جانبگرانه وتسلط جویانه  باشد. پیشگویی های متفاوت ومتضاد همراه با خوشبینی های نگران کننده در سال نومیلادی  ۲۰۲۰ از جانب دانشمندان وسیاستمداران و نظامیان ابراز میگردد وداغ ترین رویداد آغاز  سال نو را، استیضاح رئیس جمهور ترامپ درمجلس سنای  و انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا پیشگویی می نمایند. مجلس نمایندگان آمریکا در اواخر ماه دسامبر سال ۲۰۱۹ به استیضاح دونالد ترامپ رای دادد،گام بعدی برگزاری اجلاسیه مجلس سنا برای تصمیم گیری پیرامون برکناری ترامپ از مقام ریاست جمهوری است، امری

که تحقق آن بعید به نظر میآید .دونالد ترامپ اتهام دموکراتها را در مجلس نمایندگان چون” کودتای حزبی، تصفیه حساب سیاسی که گویا در” دادگاه نمایشی” مشغول شنیدن اظهارات شاهدان هستند محکوم نمود. دموکراتها رئیس جمهور را به ” سو استفاده ازقدرت” ،” ممانعت از تحقیقات کنگره”و اعطای کمک نظامی به اوکراین یک کشور خاریجی را منوط به تحقیقات در مورد رقیب سیاسی اش در آستانه انتخابات سال  ۲۰۲۰ متهم می نمایند. در قانون امریکا طرح استیضاح مانند”اعلام جرم” است حالا مابقی روند استیضاح در مجلس سنا که ۱۰۰ عضو دارد آغاز خواهد گردید.به هرصورت تحلیلگران سیاسی این رویداد را درتاریخ معاصر امریکا  چون مهم ترین حادثه تاریخی بگونه ای کودتای حزبی ویا شکوهمندی دموکراسی تعبیر و تفسیر می نمایند.
استیضاح رئیس جمهور امریکا و انتخابات پیش روی ریاست جمهوری برای مردم مظلوم افغانستان از اهمیت سرنوشت ساز بر خوردار است.مردم مظلوم افغانستان از زمان حمله بوش در افغانستان و افزایش نیروهای امریکا ومتحدین آن قربانی  ماموریت های نافرجام  گردیده است که دستآوردی جزء جنگ،تروریسم وبحرانهای سیاسی واجتماعی نداشته است  و امریکا در طولانی ترین جنگ به جای تامین امنیت،مبارزه با تروریسم و ترافیک مواد مخدره افغانستان  را به سر زمین  مرده های متحرک تبدیل نموده است،از زمان تهاجم امریکا به جای ثبات بی امنیتی بیشتر گردیده است ومردم افغانستان در خانه ها وکاشیانه های خود از ساده ترین حقوق وکرامتهای بشری محروم گردیده اند،تروریسم با حضور امریکا و ناتو در افغانستان  وکشور های منطقه فربه ترگردیده است،ترافیک مواد مخدر وکشت کوکنار بنا به گزارشهای رسمی سازمان ملل افزایش یافته است.آورگان افغانستان مقام اول را درجهان دارند ،فساد در امور اداری قاعده گردیده و بدون رشوه هیچ کاری حل نمیگردد، درانتخابات نمایشی ومضحک و مملو با جعل وتقلب  بی احترامی وتوهین آشکار به اراده سی وپنج میلون مردم شریف افغانستان صورت میگیرد و هیچکس در تصمیم های خائنانه دولتهای  دست نشانده حق وتو را ندارند، روشنفکران ،تحصیلکرده ها و نویسندگان و فرهنگیان افغانستان مجبور به تبعید ابد شده اند،حقوق زنان پایمال و کارمندان فاسد وبد تر ازحیوان به عفت و آبروی خانواده هابازی می نمایند،در افغانستان مرگ ومیر در میان کودکان مقام اول‌ را دارد،  ادامه جنگ طولانی امریکا در افغانستان معنای ادامه سیاست قتل عام خواهد بود و تهدید بزرگ درسال نو میلادی برای کشورهای منطقه وامنیت بین المللی نیزدر پی خواهد داشت.مردم مظلوم افغانستان بیشتر ازدیگران سزاوار و شایسته صلح و امنیت می باشند مردمی که هر گز امنیت خودرا در بی امنیتی دیگران نمی خواهند و مردمی که به خاطر عشق به آزادی و حفظ تمامیت ارضی خود در طوفان روزگار آبدیده تر گردیده اند اگر چه به مرگ تدریجی محکوم شده اند  اما صبر ومقاومت آنان برای امریکا چالش بر انگیز گردیده است و مردم افغانستان امیدواراند که درسال نو میلادی جشن صلح بر جنگ را تجلیل نمایند.آقای ترامپ فاتح مجلس سناخواهد بود و حتی طبق بعضی نظر سنجی ها   در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری  آسان تر پیروز خواهد گردید. ترامپ می خواهد که اقتدار برباد رفته امریکا را دوباره برگرداند و این وعده اوزمانی تحقق می یابد که با حسن نیت مردم افغانستان را ازجنگ تحمیلی نجات بدهد و در غیر آن افعانستان درآینده نیز برای امریکا چالش بر انگیز خواهد بود . به آرزوی پیروزی صلح بر جنگ در سال نو میلادی ۲۰۲۰.
دکتورعلی احمد کریمی