چرا امریکا مانند روسیه در سوریه بر علیه تروریسم در افغانستان نجنگید؟ : دکتور علی احمد کریمی

     سال ۲۰۲۰ بحران های مانند خاورمیانه، جنگ تجارت میان امریکا وچین، افزایش گرمای خطرناک زمین، ادامه جنگ نامعلوم در افغانستان،جنگ اوکراین و تشدید اختلافات میان روسیه و امریکا بیم مجدد مسابقات تسلیحاتی را تشدید بخشیده است و اگر چالشهای پیشرو از راه  همکاری های مشترک واحترام متقابل حل نگردد خطر تصادم بزرگ را ناگزیر خواهد گردانید. ثبات جهانی ارتباط مستقیم به همکاری های مشترک دارد و هیچ قدرت ولو بزرگ به تنهایی نمی تواند شرایط که‌ در دنیای  امروز حاکم گردیده است امنیت عمومی را تامین نماید ،انکسار قدرت در روابط بین المللی بیشتر باعث تشدید بی ثباتی‌ و هرج ومرج در جهان خواهد گردید.

بحران های کنونی خواب لیبرال دموکراتهای امریکا را که برای جلوگیری از بی ثباتی در جهان باید یک ثبات دهنده یعنی امریکا وجود داشته  بی تعبیر گردانیده است وحتی این فلسفه جنون انگیز مرگ سیاست “جهانی سازی”    Globalization  را تسریع بخشید و منجر به فروپاشی جهان یک قطبه در روابط بین المللی گردید و امروز تمام مردم جهان و بویژه بازیگران اصلی می دانند که در اثرانکسار قدرت بزرگترین فجایع بشری و سقوط دولتها درجهان و منطقه خاور میانه به وقوع پیوست  وباعث تشویق تروریسم و جنگ گردید. جهان کنونی خطرناک تر از زمان جنگ سرد گردیده است در شرایط کنونی یک مرکز قدرت وجود ندارد . امروز آن زمان سپری گردیده است که کشور های غرب بعد از فروپاشی شوروی درسال ۱۹۹۱ به روسیه چون کشور پامپ بنزین و ابرقدرت منطقوی می خندیدند،امروز مردم جهان بعد از بر قراری ثبات در سوریه و موضعگیری های عملگرانه کریملین در حل مناقشات منطقوی به این کشور به دیده  پشتیبان و طرفدار قوی ثبات  می نگرند، پیروزی دیپلماسی پوتین در حل اختلافات ومناقاشات جهانی با پیروی از سیاست عدم مداخله در امور داخلی کشورها  قوی تر ازموشکهای نسل جدیدآن است و کریملین را به یکی ازمراکز بزرگ قدرت تبدیل گردانیده است و کشور های غرب که متحدین امریکا نیز می باشند اعتراف می نمایند که حل مناقشات جهانی و بویژه اختلافات غرب وشرق بدون روسیه نا ممکن است.پوتین در بحران سوریه از طریق دیپلماسی توانست ترکیه،عراق و ایران را که در هرسه کشور کرد ها زندگی می نمایند قانع بگرداند که  با توجه  به حاکمیت ملی سوریه و حمایت از صلح از منافع خود دفاع نمایند واین سیاست باعث اتلاف بی سابقه روسیه در منطقه گردید در افغانستان چهل سال مردم بی گناه قربانی جنگ وبی امنیتی میگردند و مهم تر از همه که امریکا باغنی ترین کشور های جهان درطول هیجده سال قادر به تامین امنیت نگردیدند و اگر امریکا مانند روسیه در سوریه برعلیه تروریسم می جنگید وبا استفاده از قدرت و نفوذ خود کشور های همسایه افغانستان را قانع میگردانید که از مداحله در امور افغانستان خوداری ورزند جنگ در افغانستان نیز خاتمه می یافت و از همین سیاست امروز آقای ترامپ با وجود مشکلات داخلی نیت دارد تا به استراتژی جدید امریکا در همکاری های جهانی و برقراری صلح در افغانستان تجدید نظر نماید .

دکتورعلی احمد کریمی