چند سطر در پیوند به زنده گی استاد سید مسعود، استاد دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه کابل: پرتو نادری

               دلم برای این دوست تنگ شده است!

چند سال پیش این چند سطر پراگنده را در پیوند به زنده گی استاد سید مسعود، نوشته بودم.

 

امروزه استاد سید مسعود استاد دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه کابل یکی از موفقترین و محبوب ترین استادان این دانشگاه استاو چهره درخشانی در عرصۀ رسانه ها نیز است . البته استاد مسعود این شهرت و محبوبیت را از سکوی بلندی هیچ مقامی رسمی به دست نیاورده ؛ بلکه سالیان درازیست که می نویسد ، با مسوولیت می نویسد و کارشناسانه به تحلیل مسایل پیچیده سیاسیاقتصادی کشور می پردازد.
سید مسعود به سال 1335 خورشیدی در شهر کابل در یک خانوادۀ روشنفکر چشم به جهان گشود.
پدرش روان شاد سید محمود، مردی بود فاضل و دانشمند که مسؤولیت های بزرگی دیوانی داشت. چنان که او نه تنها در دوره های هفتم، هشتم و نهم نمایدۀ منتخب مردم غزنی در شورای ملی بود؛ بلکه به حیث حاکم زابل و تگاب و نجراب و مستوفی کندهارخدمت کرده است.

آموزشها:

استاد مسعود دورۀ ابتدایی را در مکتب تجربوی دارالمعلمین اساسی کابل به پایان آورد، بعداً به لیسۀ حبیبیه رفت و به سال 1354از آن لیسه فراغت یافت.
او آموزش عالی خود را در دانشگاه کابل تمام کرد و به سال 1358 از فاکولتۀ اقتصاد آن دانشگاه دانشنامۀ لیسانس به دست آورد.
او یک دورۀ آموزشی یک ساله را در آلمان شرق آن روز به پایان آورد، هرچند قرار بر این بود تا دورۀ فوق لیسانس خود را در آن جا تمام کند؛ اما با ادامه آموزش او در آلمان موفقت نشد .
استاد مسعود بعداً دورۀ فوق لیسانس را در دانشگاه تاجیکستان به سال 1368 خورشیدی تکمیل کرد.

کار های علمی و دیوانی :

استاد مسعود به سال 1360 به کدر علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه کابل راه یافت و هنوز هم این شغل شریف را به پیش می برد.
گذشته از این استاد مسعو، با حفظ امتیاز کدر علمی رشته وظایف دیوانی دیگر را نیز به پیش برده است.
او در سالهای حاکمیت مجاهدان کارشناس مالی در ریاست جمهوری بود و مدت زمانی نیز معاونیت ادارۀ اقتصاد درادارۀ امور ریاست جمهوری را بر عهده داشت.
اما این نکته قابل یاد دهانی است که او در دوران مجاهدان یگانه نویسندۀ بود که به سبب نوشتن مقاله زیرنام « پوهنتون هم کاو شیری شد» کرسی استادی خود را از دست داد. این مقاله زمانی که به سال 1374 در هفته نامۀ کابل به نشر رسید، خشم بزرگ مقامات دولتی و حتا شورای علمی پوهنتون را بر انگیخت. این نوشته عمدتاً در پیوند به فساد اداری حکومت مجاهدان و به گونۀ خاص بیانگر فساد اداری در دانشگاه کابل بود. بدینگونه شورای علمی دانشگاه دریک فیصلۀ غیر دموکراتیک و غیر عادلانه بر خلاف تمام معیارها و موازین آزادی بیان نه تنها او را از حق تدریس در دانشگاه محروم کردند.
چنان که اگر پشتیبانی دانشجویان نمی بود شاید او دیگر نمی توانست به دانشگاه بر گردد.
با این حال او دست کم یک و نیم سال از حق آموزش و امتیازهای کدری خویش محروم ماند.
در زمان طالبان استاد مسعود، رییس تحریرات ادارۀ اموربود و در همین زمان او فرصت دست یابی به اسناد و مدارکی را یافت که بر اساس آن کتاب بزرگ « افغانستان در نشیب و فراز بحران اقتصادی» را نوشت.
این کتاب را می توان یکی از با اعتبار ترین سند علمی در پیوند به اقتصاد افغانستان خواند.
او مدت زمان درازی در ادارۀ طالبان باقی نماند و به سال 1999 میلادی به کاروان چندین ملیونی پناهندهگان افغانستان پیوست و از بندر تورختم گذشت تا بیبیند که آسمان در سرزمین غربت چه رنگ و چه هوایی دارد.
با فرپاشی نظام طالبان به وطن برگشت و به عضویت کمسیون بیست و یک نفری لویه جرگۀ اضطراری در آمد.
با پایه گذاری کمیسیون مستقل حقوق بشر، به سال 1382مسؤولیت تعلیمات حقوقی آن کمسیون را بر عهده گرفت. سال 1384 به حیث رییس پلان در وزارت تحصیلات عالی به کار آغاز کرد که پس از مدت زمان کوتاهی از آن کناره گرفت.

نوشتهها و پژ وهشها :

استاد مسعود یکی از پرکار ترین استادان دانشگاه کابل است. او پیوسته در مطبوعات کشور حضور داشته و تا هم اکنون این آثار از او به چاپ رسیده است:

1- غزنی گنجی از آدام ها، اثر پژوهشی در پیوند به شخصیت های علمی، فرهنگی و عرفانی غزنی باستان.
2-
افغانستان در نشیب و فراز بحران اقتصادی؛ اثر پژوهشی در زمینۀ چگونه گی اقتصاد افغانستان.
3-
پشت پرده کسی است، اثر پژوهشی در زمینۀ تاریخ معاصر.
4-
عشق من امریکا، اثری طنزی.
5-
نجوای من ، گزینۀ شعر
6-
بانکداری، اثرپژوهشی در زمینه بانکداری،
7-
پول و کریدیت، اثر پژوهشی اقتصادی،
8-
سازمانهای مالی و پولی بین المللی،
9-
تحلیل اقتصاد افغانستان بعد از انقلاب اسلامی،
10-
چگونه گی وضع تجارت خارجی افغانستان،
11-
طرز سنجش مالیه در افغانستان.
به همینگونه از استاد مسعود، دست کم دوصد نوشته در زمینه های سیاست، اقتصاد و موضوعات اجتماعی به گونۀ پراگنده در مطبوت داخلی و برون مرزی کشور به چاپ رسیده است که امید روزی این نوشته ها به گونۀ کتابهای جداگانه در دسترس علاقمندان قرار گیرد.
استادمسعود تا هم اکنون دردهها کنفرانس و سیمنار ملی و بین المللی اشتراک کرده و به ایراد و سخنرانی های علمی داشته است.
استاد مسعود یکی از فعالان حقوق بشر و جامعۀ مدنی است . او یکی از پایه گزاران سازمان فعالین حقوق بشر است و به همین گونه او د« رضا کاران حقوق بشرافغانستان » را پایه گزاری کرده و مسؤولیت رهبری آن را بر عهده دارد.

به امید کامگاری های بیشتر استاد مسعود!

پرتونادری