برازندگی اندیشه های آزادی خواهانه فیلسوف امریکا در جنگ افغانستان !نوشته – دکتور علی احمد کریمی

 توماس پین پدیده نادردرتاریخ امریکا (۱۷۳۷-۱۸۰۹).
 سومین دوشنبه ماه جنوری به افتخار مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش سیاهان در سرتاسر امریکا تعطیلات رسمی اعلام گردیده است. جهان اورا چون قهرمان مبارزه با تبعیض می شناسند، رسانه های امریکا در این روز با نشر تصویر ده فیلسوف و نخبگان فاخر این کشور نوشتند که برای هرآمریکایی با سواد شرم آور خواهد بود اگر نوآوری های فکری،دستآوردهای علمی ،تاریخی و ملی آنان را ندانند . درمیان این ده فیلسوف به علاوه مارتین لوتر کینگ  نام توماس پین نویسنده،فیلسوف و فعال سیاسی بریتانیایی تبار ذکر گردیده است که در انقلاب امریکا برعلیه استعماربریتانیا  روی جریانات فکری مردم امریکا تاثیر گذاشت و منجر به انقلاب امریکا وبیاینه استقلال امریکا شد  . توماس پین با نوشتن کتاب ” عقل سلیم” با زبان ساده وعام فهم و بدون استفاده از زیور ادبی، دولت بریتانیا را  دولت ستم پیشه خواند، مردم می پرسند پادشاه امریکا کجاست؟ قانون شاه امریکا است.

در کشورهای استبدادی و مستعمره حاکم پادشاه است ودر کشورهای آزاد قانون پادشاه است.” جامعه با خواسته های ماپدید میآید وحکومتها به ضعف های ما” او باور داشت که آزادی،استقرار صلح عادلانه بدون مبارزه با تساوی طلبی های بشر دوستانه وبه رسمیت شناختن حقوق طبیعی تمام افراد جامعه برقرار نمیگردد. او حق امنیت و آزادی را جز حقوق طبیعی انسان می دانست.طبیعت مخالف قوانین خودش عمل نمی کند اما ما می‌بینیم که در هر لحظه میلونها دروغ گفته می شود در اثر دروغگویی های ریاکارانه حقوق طبیعی ملیونها انسان تلف میگردد  . پین قهرمان دو انقلاب در امریکا و فرانسه، معتقد بود که ذات دولت ها شر است.   پین دولتی را که در راس آن یک فرد و گروه اقلیت قرار دارد مردود می دانست واز برابری و عدالت اجتماعی دفاع می نمود. کتاب ” عقل سلیم” به استقبال بی سابقه مردم معمولی امریکا وحتی شخصیت های سیاسی و رجال دولتی  مواجه گردید. بنجامین فرانکلین پین را فرزند خوانده سیاسی امریکا خواند. جان آدامزاد درباره این کتاب نوشت” بدون نویسنده عقل سلیم شمشیر واشنگتن بی تاثیر برداشته می شد” اگر توماس پین امروز زنده می بود و می دید  آمریکایی که  خود را عاشق دموکراسی و مدافع حقوق بشر درجهان می داند شاید از آقای ترامپ می پرسید که درطولانی ترین جنگ با فقیرترین و دورترین کشور جهان ازامریکا چه می خواهد؟  ولی اندیشه های متفکرانه او به امریکا گوشزد مینماید که” مساله امریکا اهمیت جهانی دارد آرمان امریکا معیار بسیار خوبی برای آرمان بشریت است”. این نویسنده و متفکرامریکایی جنگ را وسیله زندگی افرادی می دانند که رفاه خودرا در بدبختی و فقر دیگران ادامه می دهند.” درتمام کشورهای دنیا افراد بسیاری زندگی شان را ازراه جنگ و ادامه دعوای ملل می گذرانند حقیقتی که همان قدر تکان دهنده است راست هم است اما نا بخشودنی وقتی است آنها که در دولت کشوری هستند با پاشیدن بذر نفاق را هم و غم خود می کنند و تعصب را در میان ملتها پرورش می دهند.” جنگ افغانستان امرو ز به هم و غم امریکا نیز تبدیل گردیده است . دراین جنگ تروریستها و افراد جنگ طلب فربه ترو قوی تر ومردم مظلوم افغانستان فقیرتر،آواره تر و داغدارتر گردیده اند. جنگ  و استبدادبراساس اندیشهای این فقیرترین فیلسوف امریکا  مثل جهنم است به سادگی مغلوب نمی شود اما تسلای خاطر می دهد که هرچه بیشترو سخت تر گردد  پیروزی باشکوه تر میگردد.”ما توان از نو ساختن جهان را داریم…… تولدی جهان تازه نزدیک است.” مهم ترین عامل ادامه جنگ در افغانستان  اتحاد استعمارگران بیگانه با استبدادگران داخلی است وهدف این اتحاد نامبارک بذر تخم  نفاق و عداوت و دشمنی میان مردم افغانستان است.خوشبختانه افغانستان قوم جدایی طلب ندارد و تمام اقوام افغانستان درطول تاریخ با وجود تهاجم های بی وقفه در زیر یک سقف واحد با کمال عشق و جمال  محبت بخاطر آزادی با اتحاد برادرانه ازسرزمین خود دفاع نموده اند ودر مقابل تقرقه افگنی های امروز بیشتر از گذشته متحد گردیده اند . هر کشوری دیگر اگر بجای افغانستان بود فرو می پاشید، مردم افغانستان دراین خطرناک ترین آزمایش تاریخی از فروپاشی کشورشان در مقابل تفرقه افکنی های بیگانگان ونمایندگان داخلی آن متحدانه دفاع می نمایند وهمین امر دشمنان را نا امید گردانیده است که هیچ قدرتی ولو بزرگترین قدرت در جهان قادر به اشغال افغانستان نیست. مردم ما توان ازنو ساختن افغانستان را دارند….. خورشید می درخشد…    

دکتور علی احمد کریمی