بیدار شوید یا فنا شوید: نویسنده دکتور میر عبدالرحیم عزیز – مبصر سیاسی

دکتور میرعبدالرحیم عزیز

نوت: مضمون پائین قبلاً در ماه فروری 2008 گزارش یافته بود.  نظر به پیش کشیدن بار دیگر طرح تجزیۀ افغانستان از جانب استعمار و دامن زدن آن توسط عمال و مزدوران داخلی، لازم دیدم که این نوشته را دوباره خدمت هموطنان تقدیم نمایم.  صدای تجزیۀ افغانستان عزیز هرچند بار توسط استعمار جهانی و مزدورانش بلند میشود و دوباره خاموش میگردد. استعمار جهانی مردم را می آزماید و ذهن شان ارزیابی می کند. اگر تعداد خائنان کمتر از میهن دوستان بود، استعمار طرح استعماری خود  را به تعویق می اندازد و چندی بعد آن را دوباره مطرح میکند. ملت ستمکش افغانستان از آزمون تأریخ سرخ رو بدر آمده و در دام امپریالیزم و عمال داخلی اش نیفتاده اند. 

مجلۀ اتلانتیك منتشرۀ امریكا در شمارۀ جنوری – فروری سال 2008 خود،  مضمونی را تحت عنوان بعد از عراق همراه با یك نقشۀ جدید از شرق میانه و جنوب آسیا  به نشر سپرده است.

درین مضمون و نقشه، افغانستان دیده نمیشود.  استعمار جهانی  در صدد تغییر جغرافیایی شرق میانه و جنوب آسیا است كه بتواند منافع  نیرو های استعماری را تأمین كند.  ملت افغان باید بیدار شود و نگذارد كه دشمنان  خارجی و داخلی به اهداف شوم خود برسند.  با كمترین سهل انگاری، كشور و ملت ما بسوی بربادی و فنا خواهد رفت.

در ماه جون سال ۲۰۰۶، ژورنال قوای مسلح امریكا یك نقشه ای  را ترسیم كرده بود كه حاوی تغییرات عمدۀ جغرافیائی در شرق میانه بود.   بعضی مجلات، ژورنال ها و جراید امریكا، مضامینی را گزارش میدهند كه غیر مستقیم نیات طبقۀ حاكمۀ این کشور را منعكس میسازد.  در صورت اعتراض،  دولت امریكا از هر گونه مسؤولیت شانه خالی میكند و اظهار میدارد كه مطبوعات درین كشور آزاد است و حكومت  هیچ گونه تسلطی بر آن ندارد.  اما در حقیقت همین مطبوعات شخصی است كه به نفع طبقۀ حاکم امریكا در صحنۀ سیاست جهانی  عمل می نماید.  صرف رادیوی صدای امریكا یك تشكیل دولتی است كه در مجموع خط مش رسمی دولت امریكا را انعكاس داده و اخبار را طبق طعم امریكائی بخورد جهان میدهد.  با نشر مضامین تحریك آمیز، استعمار ذهنیت و عكس العمل مردم را ارزیابی میكند و خائنانی  را كه از طرح های استعماری پشتیبانی می نمایند مورد تفقد قرار داده و آنها را غرض  استفاده برای آینده  تحت تربیه میگیرد.  افغانستان مثال عمده است.  ازینرو نبایست اهمیت همچو مضامین را كه وقتاً فوقتاً در اخبار ها، مجلات و یا ژورنال های غیر دولتی به نشر میرسند، نادیده گرفت.  امریكا نتوانسته و نخواهد توانست كه طبق دلخواه خود دموكراسی نوع امریكائی را درشرق میانه وجنوب آسیا پیاده كند.  ادارات بوش، اوباما و حال ترمپ به ناكامی های خود پی برده اند، اما امریكا و جنگ طلبان چهار آتشۀ این کشور  این مناطق را آرام نمیگذارند. 

مجلۀ اتلانتیك مینویسد که نتایج  تجاوز امریكا بر عراق بی انتهاست.  بطور مثال كرد ها صاحب یك كشور جداگانه  شده، اسرائیل (؟) محو گردیده  و در سراسر شرق میانه و جنوب آسیا كشور های  جدید بوجود آمده و  بعضی كشور ها هم طبق این نقشه ناپدید خواهند شد.  این طرح از سواحل مدیترانه آغاز و تا كنار دریای سند میرسد. بین این دو نقطه، كشور های اسرائیل، قلمرو فلسطین، سوریه، لبنان، اردن، عربستان سعودی، مصر، عراق، ایران، افغانستان و پاكستان واقع شده است.  حدس زده میتوانید كه تغییرات عمدی و اجباری جغرافیائی درین قسمت از جهان چه نتائج مصیبت باری خواهد داشت؟ بیش از 70 سال است كه جهان با اشغال سرزمین های فلسطین دست به گریبان بوده وهنوز از معضلۀ بیجا ساختن فلسطینی ها رهائی نیافته است، چه رسد به اینكه میلیون ها تن دیگر را بیوطن ساخت و جغرافیای جدیدی را بوجود آورد.  

نیرو های مذهبی و محافظه كاران نو چهار آتشۀ امریكائی در راه  اضمحلال جهان اسلام و پارچه پارچه ساختن این منطقه  سخت تلاش دارند.  این دو گروه از نفوذ قابل ملاحظه ای  در دولت و مطبوعات امریكا هم برخوردارند و ماهرانه طرح های خود را عملی می نمایند.  با وجودیكه محافظه كاران نو از تغییرات عمدۀ استعماری كه خود در آن دخیل اند انكار می نمایند، فعالیت های مخفی آنها جدی تر شده  و سعی میورزند كه آنرا در عمل پیاده كنند.  قرار دادن گروه ها و افراد فرومایه در رأس هرم سیاسی در عراق و افغانستان میتواند مثال های عمده در پیاده كردن این طرح امپریالیستی باشد.  

هموطنان! به نقشه نگاه كنید، متوجه خواهید شد كه در شرق میانه و جنوب آسیای جدید، میهن عزیز ما افغانستان وجود ندارد. در امتداد سرحدات جنوبی و شرقی كشور ما، دو كشور جدید التأسیس بلوچستان و پشتونستان خلق خواهد شد و پاكستان با بعضی تغییرات باقی خواهد ماند. استعمار جهانی قسمت های غربی و مركزی افغانستان را به ایران  خواهد داد  و حصص مختلف شمال كشور را هم به تركمنستان، ازبكستان و تاجكستان هدیه خواهد كرد.  ما به سرنوشت سایر كشور ها نیز علاقه مندیم، اما برای یك افغان واقعی سرنوشت كشورش مهمتر از سائر سرزمین هاست.  این خود خواهی نیست، بلكه حب وطن است.  

با اندكترین غفلت، دیگر افغانستان نخواهد بود.  دشمنان داخلی و خارجی افغانستان دست بدست هم داده و توطئه های اجانب را به مرحلۀ اجرا میگذارند.  هدیه ها و پول های فراوانی میان خائنان تقسیم میشود تا در راه پیاده كردن این طرح استعماری سهولت ایجاد كنند.  خاموشی و بی تفاوتی خیانت عظیم ملی است.  ما تجارب زیانبخشی از غفلت خود  داریم كه حال هزار ها آه  و افسوس و كاشكه ها نمیتواند اشتباهات ما را جبران نماید.  این اشتباه و بی تفاوتی ما بود كه خائنان خلقی،  پرچمی، تنظیمی  بر سرنوشت ما حاكم شده و وطن را  چند بار فروخته و یا اینكه به ویرانه ای تبدیل كرده اند.  این گناه ما بود كه دشمنان وطن را فرصت فراوان دادیم تا  كشور را به بربادی بكشانند.

 پس به پا خیزید هم میهنان دلسوز!   مبارزات مستمر و بلا انقطاع در خنثی ساختن نقشه های استعماری یك ضرورت قطعی و حیاتی است.  

لعنت دو جهان بر همه میهن فروشان و دشمنان افغانستان

میرعبدالرحیم عزیز

2/27/2020