ورود بهار نوشته نذیر ظفر

ورود بهار

شکوفه کرده درخــتان پیش خانه ما
مگـر بــــــهار رســیده به آستانه ما
بیا و لحظه غنیـــمت شمار با شادی
که تا کنون نشده قطع آب و دانه ما
اگر ز عربده ام شیخ شکوه ها دارد


به ساز عشــق بود ناله و ترانه ما
ز یاد روی تو عـــطر گلاب میریزد
شمــیده میشود از صحن آشیانه ما
به کردگار توکل نمـــا مباش غمین
که غمگسار شده گردش زمانه ما
20/03/14
ورجینیا – امریکا