فریاد بیدارگر مظلومان: ارسالی : نصرالله نیایش

هشدار یک شاعرفرزانۀ زمان درجریان مهلک ویروس کرونا، به قدرت هایی که سال های متمادی روند تباهی مردم مظلوم افغانستان را با سهمگیری ویرانگر خویش به تماشا نشسته اند :

هم مرگ برجهان شما نیز بگذرد

هم رونق زمان شما نیز بگذرد

این بوم محنت از پی آن تا کندخراب

بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

باد خزان نکبت ایام ناگهان

بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد

آب اجل که هست گلوگیر خاص وعام

بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد !