استعفای شیطان؛ نوشتهء : نذیر ظفر

نذیر ظفر

نامه ای بـــنوشت شیطان الرجیم

بر خـــداوند : کای خداوند عظیم

کای خدای مهـــربان و ذوالجلال

ای تو خارج از گمان و از خیال

مدتی ابلیــــــــس بودم در جهان

بهر گـــمراهی بسی از بنده گان

عده یی را اهـــــل دوزخ ساختم

با گنـــــاه اش در ســـقر انداختم

داشت رونـق کار من با عاصیان

 عا صـیان را میــــنمودم امتحان

ســاخـــتم اشـــرار از روی شرار

تا نمایــند هــــر کــــــناری انفجار

عــــــده یی با مــــکر قاتل ساختم 

در هزاران جــــــرم شامل سا ختم 

دهر شد شــــــیطان سرای بیکران

عده یی شیطان تر از من در جهان

زین ســـبب آهنگ استــــــــعفا کنم

شغل شـــــــیطان را نه من ایفا کنم 

است شیـــــــطان های با ریش بلند

پیــــش بعـــضی با مقام و ار جمند

من دگر شیــــــــطان نیم من طالبم

بر تمـــــام جــــــرم دنــــــیا غا لبم