راز وحدت امریکا در چیست؟ – نوشتهء دکتور علی احمد کریمی

درآخرین هفته بهار سال ۲۰۲۰،  امریکا صحنه  نا آرامی و اتش سوزی های بی سابقه در پنجاه سال آخر   بود. تعدادی از کارشناسان و تحلیلگران جهان اعتراضات مردم امریکا را برعلیه نژادگرایی وبی عدالتی های اجتماعی به بهار عربی در مصر، انقلابهای رنگی در جمهوری های سابق شوروی مقایسه می نمایند که با پشتبانی امریکا و  بنام دفاع از آزادی و نقض حقوق بشر  منجر به کودتا ها و سقوط رژیم ها ، جنگ های داخلی ،بی نظمی ها وفجایع بشری در کشور های مختلف گردید. آیا موج تازه خشم و نفرت مردم در امریکا برعلیه نژادگرایی وبی عدالتی خواهد توانست بنای وحدت امریکا را ویران نماید.؟ آبراهام لینکلن شانزدهمین رئیس جمهور امریکا  موقعیکه قانون لغو بردگی را امضاء نمود به مردم آمریکا اطمینان داد که به رسمیت شناختن آزادی سیاه ها از اسارت بردگی ضامن تمامیت ارضی،وحدت و اقتدار ملی آمریکا می باشد.

بحران بهار آمریکایی نشان داد که ۱۵۵ سال بعد از مرگ لینکن و  ۵۰ سال بعد از ترور مارتین لوترکینگ ، تا هنوز زخم های یوغ کهنه نژادگرایی ،بی عدالتی اجتماعی و رفتار های خودسرانه و خلاف قانون در گردن اقلیت های قومی نه خشکیده است.درآمد سالانه ای  یک نفر میلیاردر آمریکایی بیشتر از درآمد صدمیلیون خانواده فقیر است. ادبیات سیاه پوستان در امریکا تاریخ رنج و عذاب اقلیت های کم درآمد است . هر قوم به زبانی خاصی درد و رنج خودرا انعکاس می دهند” سفید پوست بی نوایم که فریبم داده وبه دور افکنده اند،سیاه پوستی هستم که داغ بردگی بر تن دارم،سرخ پوستی هستم رانده از سرزمین خود.” . کارشناسان بحران بهار آمریکایی را مهم ترین محک آزمایش وحدت امریکا می دانند. نخبگان امریکا در بحران کنونی دیدگاه های متضاد دارند.چهار رئیس جمهور  سابق وزنده امریکا با اظهارات  تاسف بار  عمل خودسرانه و خلاف قانون پولیس را محکوم کردند ونگرانی دارند که موجب تفرقه به وحدت امریکا نگردد. روز نامه واشنگتن پست اقدامات آقای ترامپ را در ارتباط با ناآرامی های سرتاسری کنونی با مقایسه به اظهارات چهار ریس جمهوری سابق امریکا  زورگویانه وتحریک آمیز انتقاد مینماید.اوباما چهل و چهارمین رئیس جمهور امریکا نگرانی دارد که بی اعتنایی به حاکمیت قانون و بی عدالتی های اجتماعی وبی اعتمادی مردم به پولیس ایجاب تغییرات قاطع را به خاطر وحدت می نماید .جورج بوش وضع کنونی را برای آمریکا مختنق و نگران کننده خوانده وابراز تآسف  می نماید، برای من و همسرم لورا ناآرامی ها وبی عدالتی های کنونی که امریکا را خفه می کند نگران کننده است. کلنتن با اشاره به مبارزات بشردوستانه مارتین لوترکینگ که هیچ آمریکایی نباید به خاطر رنگ وپوست  محکوم و تحقیر گردد، ولی قتل جورج فلوید نشان داد که نژادگرایی وبی عدالتی در تمام زمینه های اجتماعی زنده است.

رئیس جمهور ترامپ که خودرا  ضامن قانون اساسی و حافظ نظم می داند و در مراسم تحلیف ریاست جمهوری درسال ۲۰۱۶وعده داد که سقف کهنه لیبرالها را منهدم و قدرت را به مردم امریکا بر می گرداند،  باطرفداری از عمل خودسرانه و بیرحمانه پولیس روغن بر آتش خشم اعتراضات پاشید. ترامپ در نا آرامی های شهر واشنگتن درکنار قصر سفید با استفاده از قدرت هوشدار داد اگر  اعتراضات متوقف نگردد از گارد ملی استفاده خواهد کرد و مطبوعات امریکا را چون رسانه های بیمار و ‌جعلی مورد انتقاد و حمله قرار داد ومدعی گردید که برای سیاه پوستان بیشتر از هر رییس جمهور امریکا به استثنایی آبراهام لینکن کبیر خدمت نموده است. در حالیکه در بیماری کرونا اکثریت سیاهان تلف گردیده است، سیاه ها اکثریت فقیر اند،در زندان‌ها اکثریت سیاه پوستان در بند اند،پولیس بیشتر ازهمه سیاهان را مورد تعقیب،زجر وشنکجه قرار می دهند. چالشهای جدید در امریکا مانند ویروس کرونا،بحران های شدید اقتصادی، افزایش بیکاری ونا آرامی های کنونی فضای سیاسی  را که پنج ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده داغ تر و بحرانی تر خواهد گردانید. ناآرامی ها،خرابکاری ها ، آتش سوزی ها و چوروچپاول های بهار آمریکایی، تمام رویداد های جهان وحتی کرونای عالم گیر و جنگ و انفجار را در داغ ترین نقاط جهان تحت شعاع خود قرار داده است. تعدادی از تحلیلگران و سیاستمداران جهان بحران بهار آمریکایی را عصر زوال فروپاشی امریکا پیش بینی می نمایند. تعدادی بحران بهار آمریکایی را ، مژده  خودکشی ومرگ سیاسی لیبرالهای امریکا وعده می دهند. بهار آمریکایی نشان داد که امریکا به آن اندازه توانا و هرکاره در جهان نیست و  شمشیر تیزامریکا که بنام آزادی،حقوق بشر و تساوی طلبی های بشر دوستانه که دولتهای مخالف امریکا رابه نام متمرد  و سرکش  قطع می نمود کند گردیده است.اما باوجود این همه بی عدالتی ها ومداخله درامور سایر کشور ها بحران بهار آمریکایی همچنان نشان داد که  آمریکا به آن اندازه دستخوش هرج ومرج اجتماعی و آنارشیسم سیاسی نگردیده است که  داوطلبانه مانند شوروی سابق حکم فروپاشی خودرا به دنیا اعلام نماید. مردم آمریکا با رنگ وپوست های مختلف از امریکا  واحد  حمایت می نمایند. نمایندگان اقوام،ادیان و مذاهب مختلف و بیشتر ازهمه سفید ها از جنبش” زندگی سیاه مهم تر ازهمه است” برعلیه بی عدالتی های اجتماعی و تبعیض حمایت و همبستگی خودرا نشان دادند. مرگ یک سیاه پوست فقیر وگمنام وباسوابق جرمی آن تمام امریکا را برعلیه عمل خودسرانه و تبعیضی دولت باشعار دفاع از عدالت و قانون متحد گردانید. نخبگان سیاسی و احزاب حاکم، جمهوری خواهان و دموکراتها باوجود رقابت های شدید سیاسی  که به توهین و تحقیر همدیگر در تالار ها می پردازند اما دولت رابه خاطر سهل انگاری آن که قانون تطبیق نگردیده است انتقاد نمودند در حالیکه احزاب حاکم در امریکا از سیاست و استراتژی واحد که امریکا اول است  پیروی می نمایند .ریسان جمهوری در امریکا می آیند ومی روند اما سیاست و استراتژی  امریکا باقی می ماند. بحران بهار آمریکایی با وجود تحریکات سیاسی افراطگرایان از چپ وراست ،خشونت ها ،غارت ها ،چپاول گری ها و آتش سوزی ها و خرابکاری ها نشان داد که دولت  به خاطر خشونت های قهر آمیز مقصر است وباید سرزنش گردد ونه مردم . میراث آبراهام لینکلن  آزادی  ازیوغ ننگین نژادگرایی و دفاع از عدالت های اجتماعی و آزادیهای مدنی ،مطبوعات و حق اعتراضات مسالمت امیز در قانون اساسی امریکا تضمین گردیده است .این آزادی ها خطر سقوط ،فروپاشی ویاتجزیه امریکا را ازدرون نا ممکن گردانیده است اماادامه سیاست تبعیض وبی عدالتی های اجتماعی الگوی دموکراسی امریکا را درجهان حساسیت برانگیز گردانیده است ( ادامه دارد)

دکتور علی احمد کریمی امریکا