محراب دعا : شادروان رازق فانی

ای  چلچله هل تاچند ؛ از باغ  جدا باشید

در  رهگذر  سیلاب  محکوم  به  فنا باشید

زاغان  سیه دل  را ؛ در سایه  گل  جا نیست

باید  که شما  انجا در  شور  ونوا باشید

گر  تاخ  شنهشاهی  بخشند  که نخروشید

گوئید نمی خواهم ؛ بگذار  گدا باشید

از  شاخ  گلی  در باغ؛ محراب  دعا  سازید

تا فاجعه برگردد ؛ مصروف  دعا باشید

زان پیش  که  ما را درد ؛ از پای  برآنداز 

از بهر  خدا یاران ؛ در فکر  دوا  باشید

شطرنج  سیاست را ؛ باید که  بیآموزید 

تا چند در  این  بازی؛ بازنده  شما باشید

کس  گفت  به  درویشی ؛ مفهوم عبادت  چیست؟

 گفتا: بکف  کوران  ؛ باید  که  عصا  باشید

رازق  فانی 

سپتمبر  ۱۹۹۶ –  کلیفورنیا –  امریکا