سارقان مسلح زندگی باشندگان ولسوالی فرخا ر ولایت تخاررا به مخاطره انداخته است

سارقین
حسیب شریفی

حسیب شریفی

وجود گروه های سارقان مسلح زندگی باشندگان ولسوالی فرخا ر ولایت تخاررا به مخاطره انداخته است. باشندگان می گویند یک  گروه سی نفری مسلح تا کنون بیش از پنجصد راس مواشی را ازین ولسوالی به سرقت برده در صورت عدم جلوگیری ممکن دست به سرقت بیشتر بزنند. امامقام های پولیس فرخار گفته اند تا کنون سیصد راس مواشی ودو سارق مسلح از ارتفاعات ولسوالی ارگو بدخشان دستگیر شده؛ ولی برای از بین بردن گروه سی نفری سارقان مسلح در ارتفاعات میان بدخشان وتخار به ارسال نیروهای کمکی وهلکوپترهای جنگی نیاز دارند

بیش از سیصد راس مواشی سرقت شده روز چهار شنبه به صاحبان اصلی شان درروستای خرم آب ولسوالی فرخارولایت تخار برگردانده شد. عتیق الله فرمانده پولیس فرخار می گوید دو سارق مسلح نیز همراه با این مواشی از کوه های ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان دستگیر شده اند. وی افزود یک گروه سی نفری از سارقان مسلح در ارتفاع موسوم به تخت سلیمان در کوه های میان ولایت تخار وبدخشان مستقر شده وزندگی مردم را تهدید می کنند. وی تا کید کرد که  قصد راه اندازی عملیات مشترک را با پولیس بدخشان داشته اما به نیروهای کمکی وهلکوپتر نیاز دارند. عتیق الله فرمانده پولیس فرخار می گوید : « گروه سارقان مسلح به سرکردگی قومندان فدا در ارتفاعات تخت سلیمان جابجا شده بود بعدا پنجصد راس مواشی را سرقت کرده بود که توانستیم سیصد راس آن را با دو سارق دستگیر کنیم .»

درهمین حال باشندگان ولسوالی فرخار خطر تهدید سارقان مسلح را جدی پنداشته می گویند این گروه تا کنون بیش از پنجصد راس مواشی را سرقت کرده واگر جلو آنان گرفته نشود؛ ممکن دست به غارت بیشتر روستا های فرخار بزنند. یکی از صاحبان مواشی سرقت شده در فرخار می گوید : « ما سیصد راس مواشی خود را به دست آوردیم، اما بییش از دوصد دیگرش لادرک است. در تخت سلیمان سارقان موجود است ما پیشنهاد کردیم عرایض خوده تسلیم نمودیم.» گفتنی است طی چند روز گذشته دو  رویداد سرقت دیگر در میان راه ولسوالی فرخار ورسج  ولایت تخار نیز صورت گرفته که به گفته ی باشندگان تاکنون عاملین این رویداد ها باز داشت نشده اند. باشندگان ضمن نگرانی از وضع امنیتی خواستار توجه بیشتر نیروهای امنیتی شده اند، اما پولیس فرخار به تعقیب وبازداشت عاملین سرقت های مسلحانه تاکید می کنند.