آزادی خواهی یک آرزواست. تحصیل آن کار و پیکار می خواهد و آنسان را وادار به پذیرش قربانی و ایثار و قبول خطرها و مشکلات می گرداند. « سید جمال الدین افغانی»