داکترعنایت الله شهرانی عضویت اش را در « شورای مصالحه افغانستان» رد کرد.

بنام خداوند رحمن و رحیم

با شکست قاطع طالبان به همکاری قوای شمال و مداخلۀ نظامی ایالات متحده امریکا در افغانستان مردم فکر میکردند که شاید در وطن آزادی، خود ارادیت و آرامش بمیان آید، متأسفانه حکومت افغانستان نه تنها آنها را دوباره به فعالیتهای ضد مردم و دهشت افگنی راه داد بلکه همه معاونتهای مالی را که اقتصاد کشور را بالا میبرد به اشکال مختلف بمصرف رسانید و حیف و میل گردید. 

در همان مقطع زمان مقالۀ مفصلی را در خصوص تبدیل کردن رژیم فرسودۀ مرکزیت به یک نظام دموکراسی مترقی چون غیر متمرکز یا فدرالی ویا پارلمانی نوشتم و گفتم تا نظام و سیستم حکومتی تغییر نخورد، بدان شکل کهنه که اختیارات بیک شخص تعلق می یابد مفادی بدست نخواهد آمد. چنانچه همه دیدند که نتیجۀ آن تباهی، اختناق، خانه جنگی، ترور و دهشت افگنی، تبعیض، فقر و بدبختی بر مردم مظلوم افغانستان آورده شد. 

درین روزها در رسانههای مختلف نامهای اعضای شورای مصالحۀ افغانستان را بعد از مشخص ساختن از جانب رئیس جمهور اعلان نمودند که در آن لست نام اینجانب ذکر شده بود. 

در آن میان نامهای یکتعداد اشخاص دیده میشد که بار بار با حکومتها همکار بودند ولی کاری از ایشان که به نفع جامعه و مردم ما تمام شود، دیده نشده است. 

شده میتوانست که به عوض آنها از میان سی ملیون نفوس شخصیتهای ملی، خیرخواه و جوانان با احساس انتخاب و تعیین میگردید که سوابق پاک و علاقمند در خدمت وطن میبودند. 

از روی تجارب دیده شده است که این نوع شوراها فقط و فقط شکل نمایشی داشته و نتیجه ای از آن بدست نمیآید. 

من منحیث یک فرد از عاشقان وطن عزیز و دوستداشتنی، با داشتن سابقۀ طولانی در خدمت به فرهنگ، جهاد و سیاست حاضر نیستم در این شورا اشتراک کنم. 

دکتور عنایت الله شهرانی

هشتم سپتامبر 2020 مسیحی