چالشها، مسئولیت ها، و مشکلات مذاکرات صلح”: دکتور علی احمد کریمی

امریکا ظاهرا در نظر داردافغانستان را ترک بگوید. اما امریکا خروج نیرهای خودرا مشروط به قلع وقمع  داعش، عدم مداخله کشورهای همسایه در امور داخلی افغانستان  و مسئولیت پذیری دولت کابل و طالبان  گردانیده است. دنیا می داند که امریکا برای ادامه حضور و ترک قلمروی را که در اختیار دارد نیازی به شرط و پاسخگویی ندارد.اما این حسن نیت و استقبال  امریکااز آغاز مذاکرات میان افغانها برای دستیابی به صلح چرخش قاطع درسیاست خاریجی  امریکا است.  آقای ترامپ درنبرد  انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۱ برای جلب اعتماد  مردم امریکا و دلجویی به مادران و بیوه های سربازان کشته شده در جنگ افغانستان وعده برگشت سربازان امریکا را به وطن  داده است.

ترامپ دولت کابل وطالبان را مجبور گردانید تابه پشت میز مذاکره بنشینند . امریکا از دولت اصلاح ناپذیر و فاسد کابل ناراضی است،دولتی که حیثیت جهانی  امریکا را در سازمان‌های جهانی خدشه دارگردانیده است وترامپ می خواهد تا حیثیت برباده رفته را احیا وامریکا مقام اول را درجهان داشته باشد.ترامپ قاطعیت و سرسختی طالبان را تقدیر می نماید اما به طالبان نیز گوشزد می نماید که از بلند پردازی های که مطابقت به اراده اکثریت مردم واقتضای زمان ندارد خود داری ورزند، به هردوطرف وانمود میگرداند که  مطابق به شرایط امریکا قواعد بازی را رعایت نمایند. مذاکرات زمانی نتیجه مثبت خواهد داد که هردوطرف به خاطرمنافع ملی، خودستایی ها را کنار بگذارند تا به اشتراک تمام نیروهای سیاسی و افراد دلسوز ، صادق و پرهیزگار که تا کنون حاشیه نشین،تبعید و مجبور به فرار گردیده اند شرایط برای انتقال قدرت به طور مسالمت آمیز ایجاد گردد . پیشنهادهای یک جانبه از جانب هردو طرف بدون اشتراک تمام نیروهای سیاسی و نخبگان افغانستان  روند مذاکرات را پیچیده تر میگرداند. دولت طالبان را به آتش بس و اطاعت از قانون اساسی  می نماید. طالبان به این پیشنهاد دولت اعتماد ندارند، طالبان دولت رابه رسمیت نمی شناسند و هوشدار می دهند که به زور قدرت را خواهند گرفت.واقعیت ها حاکی از آنست که یک طرف مشرعیت و طرف دیگر محبوبیت ندارد وحق تعین سرنوشت از مردم به سرقت رفته است. لجاجت ،خوستایی، زورگویی و بلند پروازی هردو جانب بزرگترین چالش ومشکل برای دستیابی به صلح خواهد بود.هردوطرف به نام مردم و بدون مردم خودرا مدافع صلح  وامنیت می دانند. هردوطرف هم دیگر را به خیانت ومزدوری به بیگانگان متهم می نمایند.این جنگ کثیف به تجارت پرمنفعت برای هردوطرف تبدیل گردیده است. … پیشنهاد زیرکانه امریکا برای هردوطرف آزمایش بزرگ وتاریخی است واگر هردوطرف به خاطر پایان جنگ از خود اراده صادقانه به آینده افغانستان آزاد ومستقل نشان ندهند تاریخ نام هردو طرف را به رنگ ننگ خواهد نوشت.مردم ازظلم وبی عدالتی وخشونت وقتل هردو طرف خسته ،منفور ومایوس گردیده اند .کشور های جهان نیز به آینده مذاکرات میان دولت وطالبان به دیده شک وتردید می نگرند و حتی بیم دارند که خروج غیر مسئولانه امریکا، آتش بی امنیتی را بد تر از گذشته شعله ور خواهد ساخت. از همین رو کشور های بزرگ منطقه باوجود که اختلافات شدید سیاسی ، اقتصادی و ژوپولیتیک  با امریکا دارند  اما به خاطر منافع ملی خود مخالف خروج عاجلانه سربازان امریکا و ناتو  از افغانستان می باشند .آنها خروج غیر مسئولانه را نه تنها تکرار فجایع جنگ داخلی برای افغانستان بلکه تراژدی  بزرگ برای تمام منطقه پیشگویی می نمایند. روسیه کشورهای آسیای میانه را منطقه منافع استراتژی خود می داند و خطر گسترش تروریسم و رونق ترافیک مواد مخدر رادر مرز این کشورها بزرگترین تهدید به امنیت ملی خود می پندارد، روسیه بارها علاقمندی خودرا با خروج آبرومندانه سربازان امریکا نشان داده است تا شرایط عادلانه انتقال قدرت برای دستیابی به صلح به ارداه مردم افغانستان ایجاد گردد. چین بدون توجه به  تحریم های سیاسی،اقتصادی و جنگهای لفظی مقامات آمریکایی،  با لحن دوراندیشانه بطور  رسمی اعلام می نماید تا سربازان امریکا “مسئولانه” افغانستان را ترک بگویند.مردم افغانستان که بیشتر ازهمه قربانی جنگ ،تروریسم و انفجار گردیده اند به صداقت عمل دولت  و طالبان   اعتماد ندارند و نگرانی دارند که اگرامریکا اشتباه شوروی سابق را تکرار  نماید دوباره مردم قربانی جنگ های داخلی بد تراز زمان مجاهدین خواهند گردید. امریکا بعد از نخستین نشست دولت کابل با طالبان در قطر از آنان دعوت نمود تا دین خودرا در این فرصت تاریخی در برابر کشور خود ادا نمایند، در غیر آن  جهان نمی تواند دروقایع افغانستان بیطرف باقی بماند.البته امریکا در فصل جدید مذاکرات مسئولیت بزرگتر تاریخی دارد چون بازیگران مطابق قواعد امریکا بازی می نمایند، امریکا قرضدارمردم افغانستان است و باید دین خودرا درمقابل مردم افغانستان ادا نماید.   حالا زمان آن فرارسیده است که کدام جانب به خاطر برقراری صلح دائمی و منافع ملی افغانستان آزاد،مستقل وآبرومند حمایت وپشتبانی مردم،اردوی ملی نیروهای امنیتی،  سیاسی ،زنان وجوانان افغانستان را که سرمایه های اینده کشوراند بدست میآورد.  مادروطن دراین مرحله تاریخی شاهد اراده راسخ و صادقانه فرزندان حلال زاده و مشروع خود است .مادروطن هرگزفرزندان نامشروع خودرا نه خواهد بخشید.