در سوگ دوست دانشمند شاد روان همایون باختریانی. :شعر از استاد اسحاق ثنا

(همایون) نام تو از خاطرم آسان نرود 

هرگز از دیده ام آن چهره ای خندان نرود 

خلق و خوی تو و آثار گرانمایه ای تو 

جاویدان ماند و از یاد عزیزان نرود 

دوستت روزی بیاید به سری قبر تو چون

خفته در خواب ترا بیند و گریان نرود 

بار اندوه ترا هر که کشد میدانم 

برود گر که به ره نیست که لرزان نرود 

روح تو شاد و بهشت باد نصیبت یا رب 

این دعا هیچگاه از مجمع یاران نرود 

رفتی و کردی سفر سوی جهان ابدی 

یادی تو زنده و ای دوست تر از جان نرود 

هر کلام اش ثنا عرضه شود در بازار 

نخریده کس از این گوهر و مرجان نرود

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا