سوز دل :محمد اسحاق ثنا

مطربا از سوز دل بنواز امشب چنگ را

تا بری یک لحظه از سر قصه های جنگ را

چون نوای نغمه ای گیتار میارد سرور

ساقیا سرمست کن سازنده ای آهنگ را 

جنگ داده هست و بود میهن ما را به باد

هر طرف بینی خرابی غیر خاک و سنگ را

ظلم بی حد (غنی) ای رادمندان شد زیاد

دور از کشور کنید این مرد بی فرهنگ را

ثبت تاریخ جهان گردد ز همت نام تان 

دور سازید از وطن تا دشمن بی ننگ را 

آفتاب صلح تابد در وطن یا رب ثنا 

تا ببینیم صلح بینیم تا نبینیم جنگ را 

محمد اسحاق ثنا

ونکوور کانادا

1/11/2020