شهدای مرکز دانش آموزی کوثر؛ پوهنتون کابل و شهادت سه جوان امروز؛ یماسیاوش؛ احمدانس و امین الله رضایی را در کابل؛ به تمام خانواده های شان و ملت نجیب وطن تسلیت عرض میدارم.

هموطنان درد دیده و سوگوار؛ میدانم با تسلیت گفتن جوانان از دست رفته ما برنمیگردد اما باچند حرف غم دل غمدیدگان را کم میسازیم. ملت نجب و غیور ما در طول تاریخ از دشمنان وطن ؛ ازاستعمارگران بین الملی و مزدوران داخلی تلفات داده اند و اما دست از مبارزه نکشده اند؛ به بیگانه سر خم نکرده اند. تاریخ معلم واقعی یک جامعه است مااز تاریخ آموخته ایم که پدران ما چطور از خاک خود دفاع کردند. فرزندان شان نیز همان شیر بچه های؛ پدران مبارز و وطن دوست میباشند.

هر قطره خون مرد وزن ؛ پیرو جوان و کودکان در وطن که از دست دشمنان ریخته میشود؛ بی پاسخ نخواهد ماند. اگر امروز درماتم شهیدان خویش نشسته ایم ؛ با مبارزه شیرمردان وطن و نبرد سربازان غیور؛ فردا در زیر بیرق آزادی ؛ در فضای همدلی برادری و برابری نفس خواهم کشید. روان تمام شهدای راه آزادی وطن شاد باد.