اطلاعیه هیات اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان دراروپا


هیات اجرائیه بامسرت وافتخاربه اطلاع اعضای انجمن،هم مسلکان گرامی وهموطنان عزیز میرساند که انجمن ما سرانجام دردفتر مربوطء کشورشاهی هالند ازتاریخ 25 جولای سال روان بحیث یک سازمان اجتماعی ـ مسلکی وغیرانتفاعی درمقیاس اتحاد اروپا ثبت گردید واعتبار ازهمین تاریخ منحیث یک شخصیت حقوقی تبارز ودراختیار وخدمت شما قراردارد. اعضای محترم انجمن ! چنانچه شمادرجریان قراردارید که پروسه ثبت وراجستر انجمن در کشورجرمنی با وجود تلاشهای خستگی ناپذیر وزحمات قابل قدرجناب عبدالواسع غفاری سکرترمسئول انجمن به موانع مواجع گردید ومحکمه مربوط شهرفرانکفورت نتوانست چگونگی ثبت انجمن را درمقیاس اتحاد اروپا تدارک نماید. بدین روشورای رهبری انجمن بعدازتماس با وکلا وهممسلکان درکشورهای دیگراروپائی،فیصله بعمل آوردند تا زمینه ثبت انجمن را در کشورهالند بنابرموقعیت نسبتاًمرکزی آن فراهم گردددراین ارتباط محترم عبدالبصیردهزاد معاون انجمن موظف گردیدتایکجا باسایراعضای انجمن ازطریق تماس با وکلاوهممسلکان هالندی که درزمینه علاقمندباشند،موضوع ثبت وراجستر انجمن را بررسی واقدام نمایند خوشبختانه این مامول درمدت کوتاه به اثرسعی وتلاش محترم عبدالبصیردهزاد فراهم و بتاریخ 25 جولای با حضور داشت شورای رهبری انجمن رسماً دردفترمربوطه ثبت و نامه رسمی راجسترگردیدن آن به آدرس انجمن مواصلت نمود.اکنون انجمن مطابق به اساسنامه مصوبه جلسه موسسان بحیث یک سازمان اجتماعی ـ مسلکی وغیرانتفاعی در کشورهالند تحت نام(انجمن حقوقدانان افغان دراروپا ) درمقیاس تمام کشورهای اروپا رسمیت داشته وحسب طرزالعمل دفترمربوطه آنکشور موضوع رابه شعبات مماثل سایرکشورهای اروپا اخبارمینماید .

اعضای محترم انجمن وهممسلکان گرامی ! انجمن راکه شما بدستان خود در28 فبوری 2009 درشهرهامبورگ اساس گذاشتید اکنون بحیث یک شخصیت حقوقی ورسمی دراختیار وخدمت شما قرار دارد وبه هریک ازشما سروران وحقوقدانان مراجعه مینمائیم تا : بیآید یکجا باهم وبا اشتراک مساعی انجمن خود به خاطرتحقق اهداف شریفانه مندرج در اساسنامه آن استحکام ببخشیم وآن را به مثابه خانه مشترک خویش بمرکز تحقق آمال وخواسته های مسلکی خویش مبدل سازیم. کاربزرگی راکه آغازکرده اید بعدازتقبل مشکلات وزحمات دوستان وهممسلکان تان (خدمتگذاران منتخب شما ) اکنون به سهمگیری شما نیازدارد تا به برکت کارمشترک و صادقانه بتوانیم آنرا به سرمنزل مقصودبرسانیم . بیآید بدون هرنوع تبعیض ،تمایز ،حب وبغض با اذهان بمنافع مشترک دردفاع ازحق وحقیقت صدای مشترک خود را رساتر سازیم ومتحدانه درخدمت انسان ، انسانیت وافغان قرارداشته باشیم ،ازحقوق مشروع اقلیت افغان مقیم اروپا دفاع نمائیم ومدافع حقوق پناهنده گان افغان باشیم ،دانش مسلکی خویش رادر خدمت آنان قرارداده ومتفقانه صدای مادروطن (افغانستان) رابلند نگهداریم ومدافع حقوق مردم مستضعف خودباشیم. اعضای محترم انجمن وهممسلکان عزیز! هیات اجرائیه درحالیکه این موفقیت رابه شما تبریک میگوید امیدواراست تادانشمندان علم حقوق،هممسلکان واعضای انجمن باسهم فعال شان سایت حقوق( www.hoqooq.de ) را بمرکزانعکاس خواسته نظریات ونوشته های مسلکی وسودبار شان مبدل سازند. وازطریق این سایت مسلکی به معرفی حقوق افغانستان خادمان وپیشگامان این مسلک شریف ومعرفی قوانین اروپائی وبین المللی کارهای سودمندی را انجام بدهند آرزوداریم تاسایت حقوق بمرکز تماس،تفاهم واتحاد هممسلکان واعضای انجمن مبدل وآئینه باشد تا حق ،حقیقت وحقوق مردم را بازتاب دهد. ضمیمه اطلاعیه فورمه ثبت عضویت انجمن و آدرس مسئولین انجمن وجود دارد وتمنا داریم تا حقوقدانان علاقه مند باخانه پری فورمه وارسال آن به سکرتریت، روابط متداوم ومستحکم رابا انجمن برقرارنمایند. مستحکم وپایدار باد اتحاد داوطلبانه حقوقدانان افغان موفق وپیروزباد انجمن حقوقدانان
اتفاق دوستـان با هم دعای جوشن است . سختی دوران نه بیند دانه تا درخرمن است.
بااحترام
پروفیسوردوکتورغلام سخی مصئون رئیس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا
آدرس تماس
0045/27294949 میرعبدالواحد سادات معاون انجمن mir-sadat@hotmail.com
0031/492559411/0619480084 عبدالبصیردهزاد معاون انجمن b_dehzad@hotmail.com
0049 / 061589216480 عبدالواسع غفاری سکرترمسئول انجمن a.wasegafari@web.de
0049/ 017645185248