تغیر نام های تاریخی افغانستان در زمان صدارت محمد هاشم خان؛ توسط محمد گل مهمند: سناتور میرمحمد سالم

دوستان و عزیزانم !

ایمیل ریبیچکا افسر ارتیشی در سفر نامه خویش بنام ( در کشور خداداد افغانستان ) در صفحه ۳۰۹ در پاورقی کتابش چنین می نویسد :

ولسوالی شیندند در هرات نام جدید منطقه است که نام تاریخی ان همانا سبز وار می باشد
وواژه شندندترکیبی در زبان پشتو است که از دو کلیمه شین ( سبز ) ودند (ابگیر یا برکه ) ساخته شده است
تغیر نام های تاریخی مناطق مختلف افغانستان از دوره های گذشته به خصوص محمد گل خان مهمند وزیر داخله در کابینه سردار محمد هاشم خان از جمله طراحان و نظر پردازان این گونه سیاست ها در افغانستان است
اسامی بعضی از مناطقی که نامشان بنا برنامه های محمدگل خان مهمند تغیر داده شده قرار ذیل است

پوشنگ یا فوشنگ محله است درهرات پشتون ژغ
قره تیپه محله است در هرات تور غندی
چهار باغ گلشن منطقه است در شمال کشور شینکی
قلعه چه منطقه است در شمال کشور اسپین کوت

بنگی ارق منطقه است در شمال کشور نوی کوت
دکبرجین منطقه است در شمال کشور شلخی
هزاره چقیش منطقه است در شمال کشور استول گی
رحمت اباد منطقه است در شمال کشور جرگی
پول بولدی منطقه است در شمال کشور لیندی
ده دراز منطقه است در شمال کشور غشی
قوش تیپه منطقه ای است در شمال کشور منگولی
سمرقندیان منطقه است در شمال کشور زرغون کوت
حصارک منطقه است در شمال کشور اوغر
چهار سنگ منطقه است در شمال کشور سلورتیگی
پلاس پوش منطقه ای است در شمال کشور زوران
عباد منطقه است در شمال کشور دیره گی
چهل ستون منطقه است در شمال کشور غندان
کودو خانه منطقه است در شمال کشور باندگی
کشک عبدل منطقه است در شمال کشور بانده
کول انبو منطقه است در شمال کشور منده تی
قریه بهائالدین منطقه است در شمال کشور اشپوله
ایلمالی محله ای است در شمال کشور وچه ونه
سلطان خواجه ولی منطقه ای است در شمال کشور میر وندی
باغ وراق محله است در شمال کشور حاجی کوت
زاموگان محله است در شمال کشور کاکاکوت
بنگاله محله است در شمال کشور ورخی
اق تیپه محله ای است در سر پل اسپین کی
تخت سلطان منطقه است درشبرغان شین کوت
حسین تابین منطقه است در شمال کشور غزگی
اقچه نمای منطقه است در شمال کشور بتی کوت
گومک صالح منطقه است در شمال کشور بتی
بوینه قره منطقه است در شمال کشور شولگره
گل قشلاق منطقه است در سمنگان جوغی
کته قشلاق منطقه است در سمنگان جگه باند
مینگ قشلاق منطقه است در سمنگان زندی کوت
لرغان منطقه است در سمنگان کلای وزیر
جوی زندان منطقه است درسمنگان جوی ژوندون
دره زندان منطقه ای است درسمنگان دره ژوندون
قزل قلعه منطقه است در قندز شیر خان بندر

کلیمه افغان را از یک سو در کل برای تمام باشندگان افغانستان و از سوی دیگر هم تنها برای پشتون ها استفاده میکنند “

از صفحه فیسبوک جناب محترم میر محمد سالم برگرفته شده است

.Sanator Mohammad Salam Mir