ولسوال هزارسمچ ولایت تخار: درخشکسالی امسال،بایک فاجعه ی انسانی روبروخواهیم بود

گذارش  از  : جان محمد نبی زاده – تخار

حاجی غلام سخی( محبت) ولسوال ولسوالی هزارسمچ ولایت تخار،می گوید:این ولسوالی محاط به خشکی است وحتا یک

جریب زمین آبی هم نداشته،تامین آذوقه ی باشندگان این جا،وابسته به بارش بارانهای موسمی بوده ،ازاینکه ازابتدای سال روان دراین منطقه باران نباریده است،درصورت عدم توجه دولت،به این منطقه ی محروم ولایت تخار،بایک فاجعه ی انسانی روبروخواهیم بود.
وی اضافه می کند: ولسوالی هزارسمچ،درقسمت شمال شرقی ولایت تخارو دردشتهای للم وتپه های خشک اینولایت موقعیت داردوباآنکه درنزدیکی دریای کوکچه قراردارد،به دلیل این که درتپه های بلندترازسطح این دریا واقع است،هیچ آبی به سوی این منطقه جاری نبوده،مردم این منطقه به هیچ مجرای آب جاری دسترسی نداشته وباشندگان آن که اغلب دهقان پیشه اند،غله جات  ودانه های روغنی موردنیازشان شامل:گندم،جو،نخود،زغیروکنجد می باشد،درزمینهای زراعتی للمی،کشت می کنند.اما درسال روان، اراضی این ولسوالی ازنعمت بارش باران های موسمی محروم بوده،تمام کشت دهاقین خشک شده،حاصلات زمینهای شان به صفررسیده  ودهاقین للم کاراین ولسوالی،حتا تخم بذری خودرا،اززمین های شان نگرفته اند.وی می افزاید:تنها میوه ی تابستانی این منطقه،خربوزه وتربوزللمی بودکه امسال باوقوع خشکسالی،مردم ازآن نیزمحروم مانده وقرارمعلوماتی که ازاکثرقریه های این ولسوالی داریم،دراین ماه رمضان،مردم فقیروبیچاره،روزه ی خودراباچای ونان خشک افطارمیکنند. آقای محبت میگوید: امسال بحران خشکسالی بیشتر ازسایرنقاط ولایت تخار،این ولسوالی راتهدید می کندو باشندگان آن ،ازاینکه باقحطی و نبودآذوقه برای خود وعلوفه برای مواشی شان دست به گریبان شوند،سخت نگران هستند.


وی می گوید:مابارهامشکلات منطقه را به حضورمقامات ذیصلاح مطرح کرده ودرموردوقوع فاجعه ی انسانی دراثرخشکسالی،به آنان هشدارداده ایم اماتااکنون کمترین توجهی به این مشکل نشده ودرمدت5 ماه که ازسال 1390می گذردهیچ یک ازموسسات به این ولسوالی نیامده ومشکلات مردم راازنزدیک ندیده اند.

ولسوال هزارسمچ ولایت تخار،وضعیت امنیتی منطقه وهمکاری مردم بادولت، درتامین امنیت راخوب توصیف نموده،می گوید:همه ی باشندگان این ولسوالی درفضای صلح ،بایکدیگربرادروارزندگی کرده،درتمام پروسه های ملی،بادولت خودهمکار می باشند.اماحالا که خوداین مردم مشکل دارند،هیچ مرجعی نیست که به دادشان برسد.حتا موسسات خیریه ی بین المللی که برگزینه ی امنیت درمناطقی که پروژه های شان راتطبیق می کنند،تاکیددارند نیزبرای کمک به این مردم نیامده اند.

قاری محمد سعیدعضوشورای انکشافی ولسوالی هزارسمچ می گوید:آثارخشکسالی درهمه جای منطقه هویداست،مردم تااین وقت سال،آب ونان خودرابه سختی پیداکرده اند.بسیاری ازجوانان برای پیداکردن یک لقمه نان خودوفامیل شان،به ایران مهاجرشده اندومعلوم نیست که چه سرنوشتی درانتظارشان است؟

عبدالقدوس باشنده ی قریه ی شورولی ولسوالی هزارسمچ می گوید:60سال ازعمرم می گذردوتاامسال این قسم خشکسالی راندیده بودم.تمام کشت وکارمان خشک شده،برسرگرفتن آب ازتنهاچاه یک قریه،همه ی اهالی درتلاش وتکاپواند،حیوانات مان ازتشنگی درحال تلف شدن است ودولت گوش شنوا وچشم بینایی نداردکه فریادمان را بشنودومشکلات مان راببیند.

باشندگان هزارسمچ ازدولت بخاطربی توجهی اش به این منطقه،انتقاد کرده میگویند:ولسوالی ماازامتیازولسوالی بودن،فقط نامش راداردودرده سال گذشته کمتر موردتوجه مسوولین اموربوده است. انجنیرنصرت الله آمربرنامه های ریاست احیاوانکشاف دهات ولایت تخار،ضمن این که ازتطبیق برنامه ی همبستگی ملی که ازاین طریق چندحلقه چاه آب آشامیدنی درقریه های هزارسمچ حفرشده وبرنامه کاردرمقابل غذا درسالهای گذشته، یادآوری می کند،تایید می نمایدکه درسال روان به جزازتوظیف دو عراده تانکرآب،آنهم درنیمه ی دوم ماه اسد،برای رساندن آب آشامیدنی موردنیاز اهالی این منطقه، دیگر کمکی به آنان نشده است.آمربرنامه ی ریاست احیاوانکشاف دهات تخاراضافه می کند:برای تامین قسمتی ازموادغذایی مردم متاثرازخشکسالی درهزارسمچ،پروژه های ترمیم سرکهای میان قریه های این ولسوالی ازطریق برنامه ی کاردرمقابل غذارابه دفترساحوی سازمان غذایی جهان (دبلیو،اف،پی) درفیض آبادولایت بدخشان،پیشنهادکرده ایم که بزودی منظورشده وکارآن آغازخواهدشد. اگرچه ریاست احیاوانکشاف دهات تخار،ازچندسال به این طرف کارهایی رادرجهت بهبودوضعیت زندگی مردم این ولسوالی انجام داده است،اما درهنگام وقوع این گونه حوادث طبیعی، اداره ای به نام اداره ی مبارزه با حوادث طبیعی ولایت وجود داردکه باید به کمک مردم بشتابد که به گفته ی مردم این منطقه که به شدت محتاج کمک های عاجل غذایی وآب آشامیدنی هستند،برای مشاهده ی مشکلات آنان،نه تنهااین اداره،بلکه هیچ اداره ی ذیربط دیگری به این نقطه ی بی آب وعلف نیامده است.

عبدالرزاق زنده رییس مبارزه باحوادث طبیعی ولایت تخارباتایید این که تا کنون ازسوی این اداره، هیچ کمکی به آسیب دیدگان خشکسالی ولسوالی هزارسمچ صورت نگرفته است، می گوید:تااکنون دراین رابطه برای ما راپوری نرسیده است.آقای زنده اضافه می کند:البته مشکل خشکسالی منحصربه هزارسمچ نیست و تقریبا دراکثرولسوالی های تخارمشهوداست،اما دفتر ولایتی مبارزه باحوادث این امکانات رانداردکه به ولسوالی هاکمک نماید.وی می گوید:ماسروی مناطق مواجه باخشکسالی راآغازکرده ایم وباپایان یافتن این پروسه،ارقام دقیق آسیب دیده هاوحجم خسارات ناشی ازخشکسالی رابه کمیته ملی مبارزه باحوادث طبیعی گزارش خواهیم داد.
مردم ولسوالی هزارسمچ ولایت تخارمی گویند:به علت این که زمینه های زندگی دراین منطقه مساعدنمی باشد،آنانیکه ازوضعیت مالی نسبتا خوبی برخورداربودند،به شهرها کوچ کرده وحتا مامورین شعبات اداره ی ولسوالی نیزدرشهرتالقان مرکزتخار سکونت دارند.باشندگان ولسوالی هزارسمچ می گویند:اگردولت به فریاد مردم گرسنه وتشنه ی این ولسوالی نرسد،مواشی شان تلف شده وبخاطرپیداکردن یک لقمه نان،تمام آنان مجبور به کوچ دسته جمعی به سوی شهرها خواهندشد.

 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.