آنجا که ارزش ها تلک اند : احمد سعیدی

دوستان‌گرامی سلام، شاید در مورد ارزش ها ونقش شان در جامعه نوشته ها ومقالات زیاد خوانده اید ومن‌ هم گاهی  روی ارزش های  سیاسی ، اعتقادی واجتماعی چیز های نوشته ام واما حالا در مورد دو ارزش حضور شما مینویسم  که داعیه داران آن در افغانستان  از نام شان‌من حیث تلک در جهت قبضه قدرت استفاده میکنند.

جنگ‌ جمهوریت و امارت درین روز ها  در رسانه ها شاهد جنگ‌ مدعیان جمهوریت  وامارتی حال ببینیم که هدف از شعار جمهوریت چیست؟ ومدعی امارت کیست؟

هدف جمهوری خوا هان چیست؟ آیا اینها به جمهوریت باور دارند؟.از شاخصه های جمهوریت مردم سالاری ومشارکت سیاسی است که در جمهوریت افغانستان داستان انتخابات ومشارکت بشما روشن است .از یک خانواده  یک‌گله شامل  بدنه نظام است واما ازبرخی ولایات یک فرد هم  در رده های کلیدی نظام نیست..

از شاخصه های جمهوریت ازادی بیان وفعالیت های مدنیست اما  با قتل های زنجیره ای خبر نگاران وفعالین مدنی از صدا ها  وفریاد های  عدالت پسند  دیگر خبری از ازادی  هست؟

از شاخصه های جمهوریت  عدالت وبرابری است.حال ببینید عدالت در کجاست وبرابری در چیست؟  ملیارد ها وملیون ها افغانی توسط چند نفر حیف ومیل میشود اما فقرا ومسا کین توسط تیم های کمکی مهاجرین افغان مقیم کشور های خارجی از سرک ها جمع اوری میگردند.لذا هیچ جوهر ی از جمهوریت در رنگ‌ورخ کشور وملت نیست.فقط نامش تلکی بخاطر قپیدن اقتدار وچور وچپاول هستی کشور است.

اما امارت؟ امارت چی؟ شاید بگو یین اسلامی خوب پیروان همان امارت که مسجد را منفجر ، دانشگاه ومکتب را به آتش میکشند، خطباء وعلمای بر جسته کشوررا ترور  وزنان را در قفس خانه وچادری زندانی میسازند.؟.امارت اسلامی میخواهند علما ء ومساجد نماد وشاخصه های نظام اسلامی اند که از طرف مد عیان امارت بخون رنگ اند بیایید منصفانه بگو یید مد عیان جمهوریت ، کدارم ارزش دموکراتیک را وکدا م بند از قانون را درست عملی سا ختند ومد عیان امارت چه چهره از اسلام به نمایش گذاشتند؟ البته پاسخ سخت ویا هم منفی است.

دیگر ما پی اسم ورسم وشعار وگفتار نیستیم ما فقط عدالت وصداقت ومدنیت  میخواهیم. نام نظام هرچه با دا باد.شاهی .جمهوری واسلامی اگر رنگ‌عدالت نداشت یک تلکی بیش نیست.