ترا دیگر نپرستم

 


ای یــاربـی وفــا ، تـرا دیگرنپرستم
ای مـنکـرخـدا ، تـرا دیـگرنـپـرستم
بس اشک ریختم به خداکورگشته ام
ای فتنه و بــلا ، تـرا دیـگـرنـپرستم
صدجلوه میکنی که بیائی به چشم من
بــا قــامـت رسـا ، ترا دیگر نپرستم
جزتواگرچه مایل کس نیست این دلم
ســوگــنـد بـرخدا ، ترا دیگر نپرستم
درمحفل رقیب که رسوا شــدی شبی
شرمنده ، بی حیا ، ترادیگر نـپرستم
شــد سـال هـا بـه یاد تو تنها گریستم
بادرد و غصه ها ، ترا دیگر نپرستم
گـرچـه بـه راه عشـق سـراپـاجفاستی
من می کنم دعا ، تـرا دیگر نـپرستم
رجنی  پران کمار