ای باد صبا گذرکن… سناتور میر محمد سلام

ای باد  گذر  کن  بر سر  مر قد   چنگیز             ان خسرو خون ریز 

بر گوی که قوم تو زبون گشت زجا خیز             با خنجر  سر   تیز 

اهنگ سفر کن که شده حوصیله لبریز              با   ظلم  در   اویز 

ای خان    معظم    بنگر   چشم   تر ما             خون  شد  جگر ما 

زان  پس بر سر خاک هلاکو تو گذر کن             وین فاجعه سر کن 

گو  بهر  خدا  سر  ز  ته  خاک  بدر کن              خنجر   به کمر کن 

تیمور  دلاور  که خبر نیست خبر  کن               گو  ساز  سفر  کن 

دل  می طپد  اشفته  عزیزان به بر ما              خون   شد جگر ما 

بر  گوی  به قاان  موقر  قویلای  خان               قاان    پی     قاان  

کای فاتح خوارزم یروپ وهندوخراسان             ترک  و   عربستان 

یک حکم  به باتور  سویتاکن  شتابان            چون سیل خروشان 

ایلغار    کنان   اید  و  گیرد   خبر   ما            خون شد جگر ما  ژ

تار   است  خدایا شب ما کو سحر ما            خون  شد  جگر  ما 

وارستن ازین رنج بجز رنج خدا نیست         جزکوشیش مانیست 

امدادزچنگیز  و  ز  تیمور بجا نیست           کار    قویلا    نیست  

تا قوم چنین غافل و خوابیده ومنگ است        پیکانش به سنگ است 

بر سنگ کتل منزل و لنگ است  خر ما          خون    شد  جگر  ما 

هر قوم  که  غافل  بود  فاقد  نام است          محکوم  وغلام است 

ادوار  زمان  گاه  چنان گاه  چنین  است         خاصیتش     اینست 

ای شاعر بی نام سخن هایت متین است         حقا  که  چنین است