جو بایدن در نخستین دیدار خود در وزارت خارجه: دکتور علی احمد کریمی

 آمریکا دیپلماتهای این کشور را قلب و روان امریکا نامید. امریکا بر گشته،امریکا باز گشته و دیپلماسی امریکا برگشته است. امریکا با پیروی از سیاست تعامل،گفتگو و جنگ به خاطر دفاع از دموکراسی و احترام به حقوق بشرباید افتخار رهبری را در حل مناقشات جهانی بدست بیآورد.

آقای بایدن باتوجه به نقش وزارت خارجه و دفاع امریکا در مقابله با چالشها و وظایف جدید اظهار داشت که هردو وزارت کلیدی امریکا با اتفاق همکاری خواهند کرد. آقای بایدن افزایش روحیه دیپلماتهای امریکا رامهم ترین اصل برگشت رهبری اخلاقی امریکا درجهان میداند  که در سالهای اخیر هبوط نموده است.

آقای بایدن درتالار وزارت خارجه امریکا درباره کشورهای مختلف و رویکرد امریکا اظهار نظر نمود اما درباره افغانستان از هرگونه ابراز نظر خوداری ورزید او درموقع دیدار باوزیر دفاع این کشور گفت که نیروهای امریکا با توجه به بازنگری درتوافقنامه نامه دوحه درماه می سال روان در افغانستان باقی خواهد ماند.او به وزارت دفاع دستور داد تا ازطریق دیپلماسی به پایان دادن مسئولانه این جنگ نا تمام  درافغانستان تلاش ورزد. تاریخ حضور امریکا در افغانستان تاریخ ناکامی های نظامی ،دیپلماسی و اخلاقی امریکا است .

جنگ طولانی امریکا در افغانستان قلب وروان دیپلماسی امریکا را پژمرده وبیمارگردانیده است وحتی باعث افزایش روحیه ضد آمریکایی  در افغانستان وحتی کشور های منطقه گردیده است. دیپلماسی امریکا در طول بیست سال در افغانستان  تحمیل دیکتاتوری اقلیت بر اراده اکثریت مردم افغانستان بوده است، پس مردم ما چگونه می توانند اعتماد نمایند که دیپلماسی جدید امریکا برعلیه دیکتاتوری وتبعیض  مبارزه می نماید؟ .

مردم افغانستان میدانند که یک برگ از درخت ارگ که ریشه درتفرقه ،نبعیض، جنگ و بی عدالتی های اجتماعی دارد بدون تحمیل، فشار و مداخله مستقیم دیپلماسی امریکا نمی ریزد. دولت جدید امریکا به طالبان لشکر جهل اعتماد ندارد و به جمهوریت فاسد دلگرم تر گردیده است . کدام جمهوریت؟ جمهوریت که ازراه تقلب وجعل دوبار قدرت را غصب نموده است. جمهوریت، میراثی و غضب قدرت نیست ،در جمهوریت که تفکیک قوا وجود ندارد و یک نفر با صلاحیت های نامحدود به خاطر حفظ قدرت فساد، تبعیض،چاپلوسی و تصفیه حساب را با رقبای سیاسی قاعده و قانون گردانیده است.  درجمهوریت میراثی که گرگ های لاش خور به خاطر تقسیم قدرت و ثروت به نام صلح  مردم را گروگان گرفته و به زنده ماندن قانع گردانیده است. آقای بایدن جنگ را به خاطر دفاع از دیکتاتوری و یکه تازی  اعلام نموداست.  دیپلماسی امریکا تاهنوز در افغانستان دفاع از دیکتاتوری و برتری طلبی های  نژادگرانه وبی تفاوتی به تساوی طلبی های بشردوستانه بوده است. دیپلماسی امریکا بلند پروازی های طالبان را مغایر کرامتها و ارزشها مدنی و انسانی می داند ولی از فشار برعلیه پاکستان که لانه افراطگرایی وتروریسم است استفاده نمی نماید.

برای مردم افغانستان جمهوریت که قدرت را غصب نموده و طالبان که با قهروخشونت در فکر گرفتن قدرت است بی تفاوت است.برای مردم ما تامین امنیت و دستیابی به صلح مهم ترازهرچیز است .بزرگترین حق و ودیعه الهی  حق زندگی است که مردم ما از این حق محروم گردیده اند . اگر دیپلماسی جدید امریکا به این جنگ کثیف در افغانستان خاتمه ندهد چگونه خواهد توانست حق رهبری اخلاقی را درجهان بدست بیآورد.؟ حمایت بدون قید و شرط امریکا از جمهوریت که قدرت را غضب نموده است ویا از طالبان که بدون توجه به اراده مردم و رشد تاریخی و اجتماعی افغانستان به بلند پروازی های خود ادامه می دهند باعث افزایش شدید تر جنگ خواهد گردید.

پیشنهاد ما به دیپلماسی جدید امریکا این است که با استفاده از قدرت و نفوذ خود از تاسبس دولت فراگیر به اشتراک تمام نیروهای سیاسی و با در نظر داشت منافع تمام اقوام افغانستان حمایت نماید .دیپلماسی امریکا تجربه نموده است که تنها با استفاده از زور مقابله  با خشونت طالبان نتیجه نداده است و پشتبانی مغرضانه از جمهوریت فساد مقاومت طالبان را بر علیه استفاده از زور شدید تر میگرداند و ادامه بقای جمهوریت میراثی و فاسد باعث بی اعتمادی ونا امیدی بیشتر مردم افغانستان خواهد گردید.
دکتورعلی احمد کریمی امریکا