وعده ای فردا : محمد اسحاق ثنا

 ای غم مسوز تاب شرارم نمانده است 

صبرم به آخر است و قرارم نمانده است 

فریاد من به طارمی اعلی شده بلند 

دیگر مجال ناله و زارم نمانده است 

نخلم که باغبان چمن زد به ریشه ام 

دیگر امید فصل بهارم نمانده است 

جز‌ ناله ای حزین نرسد از وطن به گوش 

دیگر‌ هوس به نغمه و تارم نمانده است 

پرسان گری کجاست که تا بشنود غمم

قاضی مگر به شهر و دیارم نمانده است 

در گوشه گوشه ای وطنم نیست جای امن

جای دیگر به کنج و کنارم نمانده است 

دیگر فریب وعده ای فردا نمی‌خورم 

گوشی به حرف مفت و شعارم نمانده است

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا 

۲۵.۰۲.۲۰۲۱

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.