اتحاد به نام‌ صلح و صلح ضعیف قوی تر ازجنگ است: دکتور علی احمد کریمی

باوجودیکه فضای سیاسی و امنیتی کشور نگران کننده است، جنگ و خشونت ادامه دارد، ازیک جانب ارگ واطرافیان آن در تلاش اند تا به بهانه جویی ها و  افسانه  گویی های درحال احتضار بنام انتخابات زود هنگام و هراس افگنی از خشونت  بقای عمرخودرا طولانی تر بگردانند واز جانب دیگر طالبان بدون توجه به اراده اکثریت مردم افغانستان ونیاز زمان با نغمه ها و وسوسه های عصر جاهلیت طبل  به زور گرفتن قدرت را می کوبند و جای خالی نسل جدید و به ویژه جوانان در این کنفرانس بحث بر انگیز گردیده است، بازهم  امیدواری های خوشبینانه به کنفرانس استانبول مایه دلگرمی های مردم  به آینده صلح گردیده است. موافقتنامه صلح میان طالبان وامریکا ایجاب می نماید تا به این جنگ طولانی خاتمه داده شود

کنفرانس استانبول که به حمایت امریکا و نظارت سازمان ملل،شرکت نیروهای سیاسی ،دولت افغانستان وبه اشتراک کشور های منطقه برگزار می گردد بیانگر اراده سیاسی سازمانهای جهانی برای پایان دادن به این بحران است. همکاری، حمایت و نفوذ امریکا از این کنفرانس چرخش قاطع به نتیجه کار این کنفرانس خواهد داشت و شاید  شاهد تصامیم و توافق های غیر قابل پیش بینی باشیم. دستیابی به صلح و خروج مسئولانه نیروهای خاریجی از افغانستان  برای امریکا اهمیت استراتژیکی، سیاسی و اخلاقی دارد، دولت جدید امریکا با دکترین دفاع از دموکراسی وحقوق بشر می خواهد رهبری اخلاقی امریکا را به جهان بر گرداند.جنگ افغانستان در ادبیات سیاسی ورسانه های جهانی به نام جنگ امریکا معروف گردیده است ، پیروزی و شکست در این جنگ به امریکا تعلق خواهد داشت. امریکا بنام جنگ با تروریسم در افغانستان حمله نمود ولی درطول بیست سال جنگ به جای تروریسم مردم افغانستان بیشتر قربانی این تهاجم گردیده اند ، ادامه جنگ ،بی امنیتی ،فساد وبی عدالتی های اجتماعی در افغانستان تروریسم وترافیک مواد مخدر را تحت شعاع خود قرارداده است ، جنگ مردم افغانستان رامجبور به زنده ماندن گردانیده است. برای مردم ما این مهم نیست که کی حاکم باشد وحتی طنز روزگار اجازه هم نمی دهد تا در فکر نوع حکومت هم باشند و فقط مجبور به انتخاب  صلح و امنیت گردیده اند. دولت جدید امریکا به جهانیان ومردم این کشور وعده داده است که به جنگ افغانستان خاتمه بدهد.

هدف امریکا با استراتژی جدید و برگزاری  کنفرانس استانبول با نظارت سازمان ملل دستیابی به روند صلح با حفظ منافع امریکا در منطقه است. پایان جنگ در افغانستان برای امریکا از ضرورت های  مهم  سیاسی و اعتبار جهانی محسوب می‌گردد. امریکا با استفاده از تجربه خروج نیروهای شوروی سابق حاضر نه خواهد گردید باپیچیدن پرچم ستاره دار خود، افغانستان را ترک بگوید و با منافع استراتژیکی خود در قلب آسیا وداع نماید. دولت جدید امریکا خروج غیر مسئولانه  وادامه جنگ را درافغانستان خطر به منافع ملی خود در این منطقه حساس می داند.کارشناسان و ناظران سیاسی مهم ترین هدف کنفرانس استانبول را خروج مسئولانه، حفظ منافع امریکا در افغانستان و منطقه ،حمایت ازدولت انتقالی به اشتراک نیروی های سیاسی و موثر افغانستان، عدم مداخله کشور های منطقه در امور داخلی افغانستان  وبیطرفی فعال افغانستان با سازمان‌های جهانی می دانند. امریکا وجهان از دستیابی به روند صلح حمایت می نمایند و نتیجه کنفرانس استانبول بیشتر ارتباط به اراده نیروهای سیاسی داخل کشور دارد و امیدواریم که آنها با استفاده از این تجربه تاریخی که پایان هر جنگ صلح است به خاطر دفاع از آینده کشور و عدالت بشر دوستانه برای همه اقوام  به نام صلح متحد گردند.

دکتور علی احمد کریمی امریکا