ماه مبارک نزول قران کریم به تمام مسلمانان جهان؛ با شعر از نذیر ظفر مبارک باد

ماه رمضان كنار   دلدار خوشست

با دلبر هم عقيده افطار خوشست

در  خوان  ضيافت   خداوند   كريم

با سفره عشق  ديدن  يار خوشست

(ظفر)