عشق درهرجاه سخن میگوید، ایکاش بشنویم. قسمت اول

دوستان  گرامی :
استماع ی  این  داستان  عشقی  که قلب  دوانسان را  که در حوادث  جنگی  با  هم آشنا  ساخته  است، سیاست  های  تجاوز گرانه را افشا مینماید.