فردا از ماست اگر بگذاريد!

رَفتم که بـخوانم و بســازم وَطـنم را

خون کـرد کـتابم و شـکـستند قلمم را

من درگیر تحصیلم و سرمشق و سوادم

 غـافل که خــریدند و بُریدند کــَفنم را

خــواستم کـه بــگویم آ….  مـثل آزادی

تـا بـاز نـمودم ، تو ببسـتی دهــنم را

با نام مُسلمانی و هر مـذهب وُ راهی

آتش زدی بر جانم و سوزاند بَدنم را

با دین محمد به کدام سوره و آیه ؟! 

کـردی تـو تَوسـل و عــریان بـدنم را

ای دشمن سفاک وطن ده تو جوابم

بهر چه نمــودی تو پـامال چـمنم را ؟! 

سوگند به هر قطره ای از خون وجودم

پـَـیوسته و پَــیوسـته نـمایـــم قَـدمم را !!