بهتر است غنی باعذر خواهی ازمردم استعفا بدهد! : دکتور علی احمد کریمی

دردوران معاصردیکتاتور ها نیزبرای پیروزی به قدرت و حفظ قدرت به انتخابات افتخار می نمایند. انتخابات سحرانگیز ترین ابتکار سیاستمداران در نمایش مبتذل قدرت است که  هدف، پیروزی اقلیت بر اکثریت است.در افغانستان انتخابات برای مشروعیت بخشیدن حضور بیگانگان تمویل وسازماندهی می گردید تا امریکا وغربی ها درمیان مردم کشورهای خود متجاوز ودیکتاتور جلوه نه نمایند. انتخابات نمایشی  مملو با جعل وتقلب درکشور ما مهم ترین دلایل ادامه جنگ وبی امنیتی ، مانع رشد دموکراسی، نقض کرامتهای انسانی ، بی عدالتی ها  و حتی انگیزه تشویق به تفرقه افگنی ها،  افراط‌گراییها و دیکتاتوری گردید.اشرف غنی در رسانه غرب خودرا رئیس جمهور منتخب می خواند در حالیکه غربی ها شکست ماموریت های نظامی،اخلاقی وسیاسی خودرا نتیجه حمایت از دست نشاندگانی میدانند که به خاطر حمایت از آنان مجبور به فرار گردیند.  اشرف غنی طی مدت طولانی نه توانست امنیت نسبی راتامین نماید، تلفات دردوران او درمیان اردوملی ،نیروهای امنیتی ، مردم معمولی بیشتر اززمان حضور نیروهای خاریجی  است. اشرف غنی درشرایط بحرانی کنونی به تقرر وبرکناری و تهدید کارمندان دولتی ادامه می دهد و با این تصامیم دستوری بدون همآهنگی باپارلمان بحران وتشویش را درداخل دولت افزایش می بخشد .

رییس جمهور، وظایف اصلی خودرا مطابق قانون انجام نمی دهد و درتامین امنیت ابتکار عمل ندارد . امنیت برای مردم ما فراتر از هرچیز وحتی عدالت است.در بی امنیتی باز خواست ودادخواهی وجود ندارد. بی امنیتی ،فساد ،بی عدالتی و تبعیض در بیست سال اخیر در زمینه های سیاسی،اقتصادی و اخلاقی علاقمندی مردم را به دوران کمونیستها که آنان را ملحد می دانستند بیشتر گردانیده است  ادامه جنگ و خونریزی ها دلگرمی مردم معمولی را که هر روز قربانی جنگ و انفجار میگردند به طالبان نسبت به  جمهوریت اصلاح نا پذیر که ازدرون گندیده است افزایش بخشیده است.

طرحهای اشرف غنی درشرایط بحرانی کنونی مانند بیمار در حال احتضار است.  افغانستان در آستانه جنگ برادر کشی قرار دارد. اشرف غنی اردوی ملی و نیروهای امنیتی رادر این جنگ برادر کشی تشویق وترغیب  می نماید مردم در اثر دروغگویی ها،ناکامی ها وضعف دولت بی اعتماد وبی تفاوت گردیده اند واز ترس ومجبوریت در انتظار ابر مردی که بتواند امنیت را تامین نماید به سر می برند. در رسانه های دیداری وشنیداری کشور دراین روز ها استفاده از ادبیات جنگ برای همه تشویش برانگیز گردیده است و هردو جانب درجنگها همدیگر رابه واژه دشمن متهم می نمایند. جنگ میهنی بعد از خروج کامل نیروهای بیگانه تمام میگردد ادامه جنگ برادر کشی برای همه نتیجه جزتباهی ندارد.

اشرف غنی این را می داند که طالبان مانند کرزی ها،دوستم ها، عطا ها،محقق ها،گلبدین ها ،سیاف ها وغیره بیست سال برای باج گرفتن  جنگ نه نموده اند . اتحادنیروهای سیاسی و اجماع ملی زمانی می تواند طالبان راوادار به نشست بگرداند که از پشتبانی مردم برخوردار باشد.. در آن صورت طالبان باتوجه به اراده اکثریت مردم افغانستان مجبور خواهند گردید تا ازطریق مذاکره وبدون تهدید به زور در حیات سیاسی کشور سهم بگیرند واز بلند پروازی های حساس برانگیز که به واقعیت های امروز مطابقت نه دارد خوداری ورزند. مقابله جویی جنگ طلبانه میان اشرف غنی وطالبان آینده مذاکرات را چالش برانگیز گردانیده است.

دولت اشرف غنی باید با ابتکار شجاعانه سیاسی طالبان را خلع سلاح نماید تا طالبان بهانه برای ادامه جنگ نه داشته باشند. با موجودیت غنی طالبان شاید حاضر به مذاکرات نگردند. اشرف غنی اگر واقعن وطن دوست است برای نجات کشور ازجنگ برادرکشی با استفاده از تجربه سیاستمداران مشهور جهان کناره برود و با عذرخواهی ازمردم افعانستان استعفا بدهد تاشرایط برای انتقال مسالمت آميز قدرت ایجاد گردد. غنی می تواند ازمیان اطرافیان خود یک تن رابه عنوان رئیس هیات مذاکرات از جانب تمام نیروهای سیاسی افغانستان به کنفرانس صلح معرفی نماید. غنی با این اقدام شجاعانه سیاسی نام نیک از خود به جا خواهد گذاشت . اگر این ابتکار را ازدست بدهد به سرنوشت بد تر از داکتر نجیب مواجه خواهد گردید، زمان تغیر نموده هیچ انسان شریف طرفدار قتل های وحشیانه و خودسرانه نیست ولی رسوایی شکست های سیاسی منجر به جنگ وتباهی کشور می گردد عواقب ورسوایی آن بدتر از مرگ است.

دکتور علی احمد کریمی امریکا