صدای وطن

٭٭٭٭٭٭٭
مـــــادر میہن صدایت میکنــــد
از خـــرابی ھا حکایت میکنـــد
دروطن خونست وھم پیچارہ گی
ھر کی می بینـی شکایـت میکند
طفلک بـــی نـان و بیمـار وطـن
با غم و حسـرت نگایت میکنـــد
پا بــرھنـہ استــادہ روی بـــرف
خیـمہء نازک کـفـایت میکنـــد؟؟
مـرد شو،مـــردانہ روسوی وطن
ھمـوطن از دل دعــایــت میکنــد
کـن تـوکـل با خــدا و غــم مخور
خالـق یکتــــا عنـــایـــــت میکند
رجنی “پران” کمار
نیویارک 2011