ولسوالی درقد،جزیره ای که ازیادها فراموش شده است

 

جزیره فراموش  شده
تصویر از منظره زیبای از زجزیره فراموش شده

جان محمد نبی زاده،تالقان:

باشنده گان ولسوالی درقد ولایت تخار،از این که راه ارتباطی با دیگر نقاط این ولایت ندارند،با مشکلات زیادی در زنده گی شان روبرواند.ولسوالی درقد درقسمت شمال شرقی ولایت تخار ودرخط مرزی افغانستان با کشورجمهوری تاجیکستان یعنی درساحل دریای آموکه مرزمشترک این دو کشوراست موقعیت دارد.از آنجا که دریای آمو(دریای پنج)،درشمال ولسوالی درقد به دوشاخه جدا شده ودرجنوب این ولسوالی دوباره به هم پیوسته است،درقد،شکل یک جزیره را به خود گرفته است که هیچ راه ارتباطی خشکه با دیگرنقاط ولایت ندارد ومردم برای رفت وآمد به مرکزتخار و تهیه ی مواد مورد نیاز زنده گی شان ،با مشکلات زیادی روبرو اند.حاجی حمزه رییس شورای انکشافی ولسوالی درقد،درمورد مشکلات اهالی این ولسوالی ازناحیه ی نبود راه ارتباطی،می گوید: سال های زیادی است که مردم، مایحتاج خود را با زحمت زیاد وکرایه ی گزاف ،به محلات سکونت شان انتقال می دهند.او می گوید: تنها وسیله ی رفت وآمد مردم، یک کشتی کوچک و قایق هایی است که ازتخته وتیوب تایرموترهای لاری وتراکتورمی سازند که مردم بومی محل، آن را (کیمه) می گویند.مردم،بیماران خود راهم به وسیله ی کیمه به مرکز ولایت انتقال می دهند که بارها این کیمه ها دردریا چپه شده وسرنشینان آن در دریا غرق گردیده اند.ارباب چنگ بای یکی از متنفذین درقد می گوید:مردم درقد ارزان ترین جنس مثل نمک خوراکی را که هرکیلوگرام آن در مرکز تخار،5 افغانی است،به قیمت 25 افغانی می خرند واین قیمتی، به خاطرنبود پل بالای دریای آموکه درقد را ازتخار،جدا کرده،می باشد.این موسفید درقد اضافه می کند: مشکلات رفت و آمد به درقد سبب شده تا این ولسوالی،کمتراز کمک موسسات، درتطبیق پروژه های انکشافی برخوردار شود.او اضافه می کند: به خاطر این که گذشتن با کیمه از دریا،کار مشکل وخطرناک می باشد،هیچ مقام مسوول معارف، از مرکز ولایت برای بازدیداز مکاتب وبررسی چگونگی تعلیم وتربیه ی اولاد ما، به این ولسوالی آمده نمی تواند که ادامه ی این قطع رابطه ،برای آینده ی شاگردان مکتب خوب نخواهد بود.
آغاز کار اعمار پل کیبلی بالای دریای آمو درقریه ی قغنی ولسوالی درقد،روزنه ی امیدی بود که وزارت احیا وانکشاف دهات، بر روی این مردم گشود. اما این پل ،فقط 3ماه توانست مشکلات مردم را تاحد زیادی حل کرده وبه زنده گی باشنده گان منطقه رونق بخشد.  محمد اکرم شاکر ولسوال درقد ازعدم در نظر گرفتن کیفیت درکار تطبیق پروژه ازسوی شرکت قراردادی شکایت کرده ،می گوید:در اعمارپایه های این پل،ازسمنت کم وسیخ گول نازک ونامرغوب کار گرفته شدوهمین کار هم سبب گردید تادریای متلاطم آمو، پایه های پل را ازجایش کنده وپل راتخریب کند.او می گوید: مردم محل، وقتی پل را در معرض خطر دیدند، مدت یک ونیم ماه ،روزانه 300 نفر،برای نجات دادن پل ازتخریب، کارکردنداما با شاخ وبرگ درختان ،نتوانستند ساحل دریا را تحکیم نمایند وسرانجام یک پایه ی پل کیبلی درقد ،ازجا کنده شده وتمام تخته ها وکیبل های پل،فروریخته ودوباره امید مردم ازرفت وآمد آسان به سایرنقاط ولایت وکشورشان به یاس مبدل شد. شورای ولایتی تخارنیزاز کیفیت پایین کارساختمانی پل کیبلی درقد انتقاد کرده وکسانی را که این پروژه ی ناقص را ازشرکت تطبیق کننده ی آن تسلیم گرفته اند،خاین به ملت عنوان می کند.سهیلا جویا معاون شورای ولایتی تخارمی گوید: شرکت قراردادی، دقیق ودلسوزانه کارنکرده وسپل های پایه ی پل راکه کیبل ها به آن وصل می شد، نزدیک به دریا ساخت که پس از مدت کوتاهی، آب دریا زیر این سپل ها راکنده وسبب ویرانی پل شد. ریاست احیا وانکشاف دهات تخار،ادعاهای ولسوال درقد وشورای ولایتی تخار درمورد کیفیت پایین کار ساختمانی پل را رد می کند اما وجود برخی مشکلات در سروی ودیزاین پروژه را تایید می نماید. انجنیر نصرت الله آمربرنامه های ریاست احیا وانکشاف دهات تخارمی گوید: سواحل دریای آمو،ریگی است ودر دیزاین ساختمان پل وسنجش عمق تهداب پایه های آن،اشتباهاتی صورت گرفته بود.او می گوید: به دلیل بالا بودن هزینه ی اعمار پل کانکریتی درمنطقه،مقامات احیا وانکشاف دهات تصمیم به ساختن پل کیبلی در منطقه گرفتند که درنتیجه، کار اعمار این پل به طول 200متردرقریه ی قغنی درقد شروع شده وبودجه ی تطبیق این پروژه به مبلغ 357 هزاردالر آمریکایی را وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان دراختیار وزارت احیا وانکشاف دهات قرارداد که کار پروژه،درسال 1387 آغازگردید.اواضافه می کند: حین پیشرفت کار،متوجه شدیم که آب دریا ساحل ریگی را درساحه ی پل شسته وپایه های پل را که تهداب آن در دیزاین پروژه،7 متر در نظر گرفته شده بود،با تهدید روبه رو ساخته است که ما موضوع رابه مقامات در وزارت احیا وانکشاف دهات گزارش داده، پیشنهاد آغاز عاجل کار تحکیمات اساسی ساحل دو طرف دریا،درمحل اعمار پل،به خاطر جلوگیری از تخریب دریا را کردیم که پیش ازهر اقدامی،طغیان آب آمودریا،یک پایه ی پل را منهدم کرد.آمر برنامه های ریاست احیا وانکشاف دهات تخار،دلیل منهدم شدن پایه ی پل کیبلی را،عمق کم تهداب آن وریگی بودن کناره و کف دریا دانسته ،می گوید:آب دریا،زیرتهداب را کنده وسبب تخریب پایه ی پل شد. معاون شورای ولایتی تخار،ازگذشت بیش از 2 سال از ویران شدن پل درقد ،مشکلات مردم از این ناحیه وعدم توجه مقامات مسوول دولت به این مشکلات،اظهار نگرانی می کند. خانم جویا می گوید:اضافه بر دیگر مشکلاتی که باشنده گان درقد از ناحیه ی نبود پل ارتباطی در ولسوالی شان دارند،در آبخیزیهای سال گذشته ، قریه ها ی لاله میدان واسلام آباد این ولسوالی،نیز طور کامل آسیب دیدند که دولت به دلیل قطع راه مواصلاتی درقد با مرکز تخار،هیچ کمکی نتوانست به مردم برساند.او می گوید:درنا امنی های سال گذشته درنتیجه ی درگیری های مخالفین مسلح با دولت،قطع بودن ارتباط درقد با تخار مشکلات زیادی را به وجود آورد.این مقام شورای ولایتی تخار می گوید: در این مدت که از ویران شدن پل کیبلی درقد می گذرد،مردم بارها به خاطر حل مشکل شان، به آدرس شورای ولایتی ومقام ولایت مراجعه نموده اند اما پاسخ قناعت بخشی از مسوولین نشنیده اند.او می گوید:ازسروی تخنیکی تیم انجنیری وزارت احیا وانکشاف دهات جهت اعمار پل کانکریتی بالای دریای آمو درولسوالی درقد،نزدیک به 2 سال سپری می شود اما تا کنون ما شاهد هیچ کار دیگری ازسوی این وزارت در ولسوالی درقد نبوده ایم. اما ریاست احیا وانکشاف دهات تخار،درپاسخ به این انتقاد شورای ولایتی تخار،بلند بودن هزینه ی برآورد شده ی ساخت این پل واین که این بودجه را هنوز وزارت احیا وانکشاف دهات به دست نیاورده است ،عنوان می کند.آمربرنامه های ریاست احیا وانکشاف دهات تخارمی گوید: پل کیبلی بالای دریای درقد نمی تواند یک پروژه ی ماندگارباشد وایجاب می کند که دراین منطقه پل پخته واساسی، همراه با تحکیمات ساحلی اعمارشود که هزینه ی این پروژه،بیش از یک ملیون دالر را دربر می گیرد که با تامین این بودجه، کارساخت پل ،آغاز خواهدشد. باشنده گان ولسوالی درقد ولایت تخار،از مقامات مسوول دولت می خواهند تا با درک وضعیت مشقت بارشان ،هرچه زودتر به اعمار پل درقد اقدام کرده واین منطقه واهالی آن را از انزوا و به دور ماندن ازانکشاف نجات دهند.

 

جزیره  ی فراموش  شده
تصویر زیبا از جزیره ی فراموش شده

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.