اغاز قيام هاي توده اَي عليه بيداد و جنايت نيو فاشيزم : عبدالمسیع کارگر

محترم کارگر

در شمال ، شمال شرق و شرق افغانستان ، حماسه ايست كه توسعه سراسري ان در افغانستان  ، جيواستراتيژيك منطقه ما را از توطهه مافياي جهان بي نظم ، نجات خواهد داد  ! ؟

   هموطنان قرباني شده و درد مند ، نيم قرن است كه در اتش جانكاي جنگ و جنايت  سازمان يافته  مافياي داخلي و شركاي بين المللي اش ميسوزيم ، خانه و كاشانه ما را ويران ميكنند ، دارايي  و ثروت وطن ما را به غارت ميبرند ، خون ما را ميريزند ، به كودكان و نونهالان مكاتب وكودكستان ما ، به بيماران  زايشگاه هاي ما رحم نكر دند ، عقائد مقدس ديني ما را ، ابزاري نا مقدسي براي قدرت و ثروت ساخته اند ، أزادي و استقلال ما را سلب كرده اند ، عدالت اجتماعي و قوانين انساني را به مسخره گرفتند ؟  از نتايج پيروزي مبارزات فداكارانه و ازادي بخش ما ، فقط خانه هاي خود و بادار خارجي اش را اباد كردند ، به ناموس و فرزندان شهيد ما چشم بد دوختند، قبرستانهاي  ابايي  ما را ويران وبلند منزل ها ساختند و ده ها جنايت  شرمگين  ديگر را زير حمايت  قوتهاي خارجي مرتكب شدند و اگر دقت نكنيم ، به قربان سازي ما بي رحمانه ادامه ميدهند .

   ملت هاي همسايه برادر : اين فجايع نيو فاشيزم كه در كشور ما پنجال  اختاپوتي  پهن كرده است !  بايد بدانيد كه نه تنها كشور هاي شما را جددا نشانه گرفته اند بلكه اروپا را نيز زير تحديد و عمليات مواد مخدر و موج مهاجرت  قرار داده اند ؟

   چه بايد كرد تا قيام اغاز يافته مردم افغانستان باز هم دستخوش غارتگران بي خدا و بندگان ثروت قرار نگيرد  ! ؟

   تجارب ملت هاي اگاه جهان امروز ما مي اموزاند كه با اتحاد مستقل طبقه كارگر و دهقان ، قدرت هاي نيو فاشيستي سرمايه را به زانو در اورده است  !؟ به همين دليل بوده است كه نيو فاشيزم سرمايه با پخش و تكثير ويروس كرونا ، بشريت عدالت خواه را در قرنطين برده اند و دنياي ما را به زندان عمومي تبديل ساخته اند ؟

   اما در كشور ما افغانستان كه محور و كليد تحولات “منفي – مثبت ” منطقه و فرامنطقه خواهد بود ، دو پديده شوم و غير انساني  يعني ” جنايت  جنگي و نسل كشي – و مكروب خبيثه اَي كرونايي ”  را تحميل كرده اند و به گونه  اشكار ميكشند ، ويران ميكنند ، ميدزدند و مرگ افغان را بالاي افغان ، بي بأكانه و  بيشرمانه ، تمويل وتشويق  ميدارند ؟

   كارگران و دهقانان  گرسنه و تحت ستم افغانستان : شما كه از شمال كشور طوفان عدالت  خواهي را اغاز كرده ايد ،  فرض ديني و سياسي شماست تا اتحاد طبقاتي و مستقل تان را با ايجاد انجمن هاي ولايتي و ولسوالي  اراسته و سازماندهي  قيام مقدس توده اَي خود را هماهنگ سازيد . 

   كارگران تفحصات ، كود برق ، معادن نمك ، كركر و دود كش ، دره صوف ، نساجي هاي  بافندگي ، سمنت غوري ، قند بغلان ، سپين زر كندز و ده ها كارخانه هاي توليدي خورد و كوچك  !؟شما تجارب بزرگي از نيم قرن مبارزات حق طلباته و صادقانه تان در اندوخته  فكري خود داريد ، شما از كارگران با تجربه و تحصيل  يافته اَي چون  انجنيران ، حقوق دانان ، ثارنوالان ، دوكتوران طب  ، استادان  دانشگاه ها ، معلمان ، پيشه وران ، زنان و مادران با احساس و چيز فهمي در جنبش مولدين خويش مستفيد هستيد و رسالت شماست تا اتحاد طبقه  كارگران و  دهقانان را منحيث جنبش مستقل ، ازاد و عدالت  خواه ، براي ازاد سازي  كشور ما سرو سامان دهيد ، نگذاريد  قيام كنندگان  شما را احزاب سياسي و جهادي بار ديگر وسيله و ابزار ثروت قدرت سازند ، رهبري اين توفان عدالت خواهي را با دستان تواناي خود ، با تفكر جمعي و هماهنگ خود ، خلافاته هدايت كنيد ، پيام هاي انقلابي قيام توده يي را به ولايات كشور هم رساني كنيد  ، به استفاده جويان  مذدور و بار كش مجال ندهيد  در ميان قيام كنندگان زهر پاشي كنند ، وطن مادر است ، فرزندان  ناخلفش را مجال مداخله ندهيد  . 

   اين طوفان توده هاي وطنت را با امانت داري ، تعهد ، ايمانداري ،  صداقت و اتكاء به پروردگار عالم سازماندهي كنيد ، يقين داشته  باشيد كه اعتقاد راستين به قيام مردم ، پيروزي قيام را تضمين ميكند .

   إيجاب ميكند تا پيامهاي مردم به پا خواسته وطنت را مبني بر جلب و حمايت از قيام بر حق شان  ،  به ملت هاي همسايه ، منطقه و فرامنطقه ، به نهاد هاي بشردوستانه ملي و بين المللي  ، ارسال نماييد ، بر تعاملات انساني و قوانين.              بين المللي اتكاء و از مفاد ان به نفع وطن بهره گيريد ، پيروزي از ان ملت هاست ، جهان بي نظم كنوني ما در ابستن تحولات بزرگيست كه حتي موانع هستوي را زير پاشنه هايش خورد و خمير خواهد كرد . اتحاد خود جوش ملت به پا حاسته ، عليه ظلمت نيوفاشيزم سرمايه  ، نيرو مند باد . ومن الله توفيق         

با حرمت انساني  

    عبدالسميع كارگر  

   اول سرطان ١٤٠٠ كابل