قوم گرایی سرپوشیست بر غارت و تشدید نفاق ملی :عبدالسمیع کارگر

در بیش از 17 سال حکومت های حامد کرزی واشرف غنی،بیشترین جنگهای دهشت افگنی وتریاک در مناطق ، محلات و ولایات پښتون نشین بوده وقتل وقتال هموطنان ما،چه قتل های جمعی یا انفرادی که با انفجارات و  انتحارات یا بمبارد های حکومتی یا نا تو صورت گرفته ومیگیرد ، بیش ترین حتی بیش از ٪60 قربانیان آن هموطنان پښتون که فقیر ترین ولی باهمت ترین وپر غرور اند،تشکیل میدهد.

حکومت های ‹‹کرزی و غنی›› (دراکولا و همزادش) بیکار سازی جوانان را یگانه وسیله برای عنصر جنگ انتخاب کردند.ایشان پلان نمودن تا بیکاران جوان شهر ها و مراکز را برای مدد معاش ، در صف های جنگی قوای مسلح افغانستان اختصاص دهند و بیکاران جوان از محلات و قصبات کشور را برای تقویه صفوف دهشت افگنان و خراب کاران که از جانب مافیای بین المللی حمایت مالی میشوند ، در نظر گرفتند.

حامد کرزی واشرف غنی ، این دو مامور پروژه شیطانی ، مدیریت های دفاعی وامنیتی را طی دوره های مسئولیت شان و تاکنون به افراد و حلقات وابسته به این پروژه سپرده اند ومیسپارند تا این افراد و حلقات تداوم جنگ را به سود ارباب ادامه دهند و موازنه برد و باخت جنگ را بسُود دهشت افگنی در نظر گیرند.

بناءً این واقعیت پنهان نمانده است که مسئولین دفاعی و امنیتی وابسته به کرزی وغنی در جبهات جنگ پیوسته درهنگام شکست دهشت افگنان ، سلاح ومهمات نظامی و جنگی مربوط قوای مسلح افغانستان را در جریان جنگ و تقابل برای دشمنان مردم بفروش رسانیده و میرسانند تا مخالفین جنگجو از صحنه نبرد خارج نشوند و جنگ ادامه یابد ، زیرا بقای شان در ادامه جنگ و سُود ارباب از ذخایر معادن و مزارع تریاک است.

‹‹ دراکولا و همزادش›› تحت شعار و فعالیت های عوام فریبانه پښتونوالی و پښتونخواه بزرگترین خیانت را به قوم پرغرور پښتون مرتکب شده اند و این خیانت ادامه دارد ، پښتونهای فقیر و رسالتمند ، این حقیقت تلخ را درک میکنند.

چنانچه آگاهی یافتیم که طی هفته های گذشته پښتونهای با احساس وپرغرور ولایت لوگر تصمیم گرفته بودند تا اعتراضات و راه پیمایی علیه اشرف غنی واعمالش به راه اندازند ، ولی معلوم نشد چه عوامل باعث توقف عملیه اعتراضی آنان گردید؟.

باید تذکر یابد که جفا وجنایت سران حکومتی پښتون باعث گردیده است که بیش از ٪70 فراریان مهاجر افغانستان بسوی اروپا را جوانان و خانواده های پشتون تشکیل دهد که مرگ را در راه مهاجرت دشوار وپرخطر ترجیع داده اند تا از زیر سیطره این توطئه گران نجات یابند.

حامد کرزی واشرف غنی ‹‹دراکولا و همزادش›› با چند دزد و غارتگر تیم که به بیست تن نمیرسند با سرو صدا قوم گرایی و پښتونوالی جنایات و غارتگری مالی خودرا سرپوش میگذارد تا بتواند با یک تیر ، هم چپاول بی درد سرنمایند وهم نفاق و شقاق و جنگ ملیت ها را دامن زنند و پای استفاده جویان بی مروت دیگر اقوام را برای تشدید اختلافات به صحنه ماجرای ننگین بکشانند؟ وبدین ترتیب است تا اوضاع کشوررا متشنج وجنگی نگهدارد؟.

آقای اشرف غنی که سلفش را در چار دیواری ارگ با خود دارد ، اداره تدارکات ملی را نیز تحت ریاستش در ارگ پوشانیده تا پروژه ها را با درآمد مشخص و بی درد سر عرضه کنند ، فروش پست های والیان قوماندانان امنیه ، قوماندانان وروسای وزارت دفاع وامنیت ملی و داخله ، سفرا و شش دافیران و سایرپست های کلیدی ومالی ، گمرکات ، شاروالی ها ، فروش معادن ، حق گیری از مصارف برق ، تیلفونهای همراه ، فروش ملکیت ها و اراضی دولتی وخریداری های مجدد ، همه و همه غارتگری های است که این لابی های استخباراتی تحت پوشش پښتونوالی وزعامت پښتون ، تاجک ، ازبک و هزاره درمقامات رهبری حکومت انجام میدهند واز جانب سران ابلیسی و نفاق افگن حمایت سیاسی ومعنوی میشوند. اینک دیده میشود که وظایف اصلی ، نفاق افگنی و پیدا و پناه به قیمت قربانی حد اکثر پښتون های فقیر هم زنان ، جوانان واطفال میگردد.گفته میشود که روزانه تنها درمناطق پښتون نشین کشور ما حد اقل دو صد هموطن ما شامل سربازان وافسران امنیتی یا جنگجویان مخالف ، مردمان ملکی وبی گناه وفقیر کشته میشوند. یعنی قتل حد اوسط سالانه هموطنان ما به سی وهفت هزار نفر بالغ میگردد ومسئولیت این فاجعه را زعمای با صطلاح پښتون ، مانند حامد کرزی ، اشرف غنی ، داکتر عبدالله کندهاری درقالب تاجک ،  یـون ، ستـانکزی ، گلـب الدین حکـمتیار، رحیمی ، حشـمت و 

قیوم احمد زی ، فاروقی و چند تن دیگر به عهده گرفته اند؟.

با افشای این دلقک ها ، پښتونهای بیدار،این دشمنان مهیل وجاسوس را شناسایی کرده اند ، نفرت پښتونهای باعزت علیه این کثافات روبه افزایش است، این دشمنان پښتونها برای توجهه جنایت شان علیه پښتونها ، شرکای دهشت افگن خود را به شمال کشور دیساند کرده اند وچرخ بالهای نا شناس مصروف اکمالات نظامی آنان اند؟

حال میخواهند به پښتونهای باعزت بگویند که تنها شما کشته نمیدهید بلکه مناطق غیر پښتون هم کشته میدهند ، در این شکی نیست که سایر اقوام کشته میدهند ولی  بیشترین قربانیان درشمال نیز پښتونها اند که گماشته گان دهشت افگن خود را به محلات پښتون نشین شمال دیساند کرده اند که محلات ومنازل پښتونها را در قبضه گرفته اند.

در بمباردمان قوتهای ناتو در کندز شصت تن کشته و زخمی ، مردم بی بضاعت محل ده موز کندهاری  شهر کندز ، پښتون بودند ، بیش از 60 تن کشته های طالبان نیز پښتون ها بودند ؟ .

چه عوام فریبانه شرکای قاتل شان  در قدرت حکومتی ، نخشار قوم گرایی سر داده اند ، تا بتوانند در میان پښتون های با عزت ، تیم غارتگران خود را  اعتبار دهند تا به کرسی زعمای پښتون جا گیر سازند ، این گروپ ضد پښتونها که در زعامت پښتون رخ نمایی میکنند ، شرکای چپاول گر خود را بحیث زعمای تاجک ، ازبک و هزاره جا زده اند ، چهره های مانند داکتر عبدالله ، احمد برمک ، صلاح الدین ربانی ، کریم خلیلی ، محقق ، جنرال جرئت ، ایشچی و غیره که ملیت های تاجک ، ازبک و هزاره ، آنان را قبلاً استفراغ  نموده و در انزوا قرار گرفته اند ؟ 

این حاکمان تحمیلی ، رشوه ده و رشوه خوار دقیقاً به مقام استاد شیطان رسیده اند. مافیای بین المللی با در دست داشتن چنان لابی ها و پایدو ها ، نه تنها به ثروت این کشور دست یافته اند بلکه امید وارند طبق پلان پروژه شیطانی ، ثروت منطقه را نیز به چنگ آورند. به گمانم که این خواب جنون است ، جنون ؟ 

جنگ های نیابتی کشور های منطقه علیه غارتگران مواد رادیو اکتیف و مافیای بین المللی در کشور ما ، نتیجه بازی های پروژه شیطانی  است که  توسط پای دو های لابی در مسند قدرت مدیریت میشود و برای ثروت اندوزی خود و ارباب  حاضر اند تا منطقه را به آتش بکشانند. 

فریاد ملت ما از روستا ها تا شهر ها ، نسبت  ظلم ، بی عدالتی . فساد  و جنایت سازمان یافته دستگاه فاسد که تحت نام حکومت متمرکز نخشار میشود به آسمان ها بلند است . ولی باشگاه سلطنتی انگلستان ، قصر سفید ایالات متحده امریکا  در حمایت این دلالان با جدیت  ادامه میدهند . زیرا سران حکومت ساخت 

 ‹‹جان کیری›› سالانه صد ها  میلیارد دالر عواید از طریق صادرات هیروهین و سنگ های قیمتی به جیب لارد های انگلیسی و تاجران والستریت میریزند و این خیانت علیه منافع ملی افغانها  بی رحمانه و وطنفروشانه ادامه دارد ؟ 

اینست سرنوشت ملت بخون نشسته ما و موقف جامعه به اصطلاح جهانی و درامه های مزحک ، مسخره و سود جودیانه کنفرانس های جهانی و ناتو ……. ؟ 

هموطن عزیز :‌ 

 آیا میدانید که دو میلیون کودک کشور ما از فقر ، گدایی میکنند و از تحصیل محروم اند و هفصد هزار بیوه زن وطن که اکثرا در فقر زندگی دارند! از این جمله هفتاد هزار بیوه زن مکلفیت مستقیم اعاشه و اباطه فرزندان خود را به بعهده دارند ؟ . ( منبح خبر صدای امریکا و بی بی سی )  

 آیا میدانید که چهار میلیون انسان وطن معتاد به هیروهین شده اند که از جمله یک میلیون آن زنان ، نوجوانان و کودکان اند ؟ 

 آیا میدانید که از جمله چهارده میلیون انسان مستعد به کار ، دوازده میلیون آن بیکار اند ؟ 

 آیا میدانید چرا کشور های همسایه و منطقه در برابر این همه فجایع در کشور ما تماشا چی اند ، آنان میخواهند غربی ها در این سرزمین چنان بی اعتبار و بی عزت شوند که مورد نفرت مردمان منطقه قرار گیرند ،  آنهم به قیمت  تباهی مردم افغانستان ؟ 

 آیا میدانید چرا از  اشرف غنی و تیمش مافیای بین المللی حمایت میکنند ؟ بخاطر غارت معادن و مواد رادیو اکــتیف و تـریاک افــغانستـان که ســالانه حــد اقل 2000 میلـیارد دالر عـاید به دسـت مـی آورند ؟ 

 آیا میدانید چرا ملت ما را  به فقر و سیاه  روزی مبتلا کرده اند ؟  بخاطریکه تمام افکار و قدرت جسمی اش برای پیــدا کردن یک لقــمه نان بکــار افتــد و فجـایع ، دزدی و غــارت این سـرزمیـن را دیـده نتـوانـد ؟ 

 آیا میدانید قدرت لایزال صدام حسین را در یک هفته نابود کردند ، همانطوریکه امارت طالبان را فرو ریختند ، ولــی طــی 17 سال دهشت افــگنان را در ســرزمینت صد ها برابر نیــرومــند تر و پر قــدرت ساخـتند؟

این همه فجایع ادامه خواهد داشت ، اگر من و تو و دیگران در بی تفاوتی ، بی مسئولیتی و چه دانم بسر بریم .  

فقط مردم ماست که میتوانند به این فجایع ننگین گنگستری پایان دهند .     

و من الله توفیق