از من شنو : غلام فاروق سروش

یک قطره اشک کودک مظلوم این وطن

باصــد هـــزار خنجرو پیـــــکان برابر ا ست

یک چین زلـــف دختر زیبـــــای این وطــن 

باصد هـــــزار نگــهت وریحان برابر است 

یــــک ذرۀ شـــهـامــــت مــــردان راه حــــق 

با صــد هــــزار شیـــــر نیستان برابر است 

یـک جــــرعه آب پاک گــــوارای این وطـــن 

باصد هزار ویسکی وشامپاین برابر است 

یــک گوشـــۀ نـــگاه پر از شـــرم دخـــــتران 

 با صــد هزار وصـــلت بیــجان برابر است 

یک شعـر ناب دلکــــش زیـبای شاعــــران 

با صـــــد هـــزار واژۀ انســــان برابـر است 

ازمن شـنو حدیــث گل ســـــرخ این وطـن 

با صــد کتــاب شاعـــــر دوران برابر است

شعر ونقاشی از خودم