درباره چور وچپاول خانه شهید عبدالرازق قهرمان شعر هجرت را انتخاب کردم

فروختند  خانه  و کاشانه  ات  را 

کدن چور سنگ و چوب لانه ات را

نبود مردی دفاع میکرد و میگفت  

از  آین  یادگار  تمام قریه  آت  را 

به مثل یک دلیر استاده می شد

کلاه  کندهار و  , پرموره ات  را 

در این خانه کسی نان و نمک خورد 

ندانست  قدر   آب و خنده ات  را 

سکوت   مبهم   شان   مثل نوکر 

چقدر ساده لیلام کردن تن ات را 

لباس  و فرش  و ظرف  بوریایت 

هرآنکه برد به نونب  دیده ات را 

قسم  بر  خون  و پاک  و باور تو 

فروختند حکمت و اندیشه ات را 

هجرت,,,,,,,,,,,,,,,