شهید جنرال عبدالرزاق شکار دسیسه ها:محمد عثمان نجیب

به  قهرمانان  وطن اتهام مه  بندید،‌ وجدان داشتن خوب چیزیپست.

پسا  تاراج منزل  شهید عبدالرزاق قهرمان در کندهار، نوشته ها و نگاشته های بی انصافانه در مورد آن فرزند صدیق وطن می نویسند.

او در یک عملیات عاجل و غافلگیر  کننده پیش  چشمان همه توسط آمریکا و انگلیس به نفع پاکستان  شهید و‌ غرقاب خون شد.

همه‌ ی ما کوله‌ بار و بساط منزل او را دیدیدیم،  کجای. آن زنده‌گی او به یک  میلیاردر میماند؟ . بد ترین ها  بهترین های  زنده‌گی را دارند.  من که  چیزی نابی در آن جا ندیدم.

به جای آن غم و اندوه مان را نسبت هر حادثه و پرپر شدن گل های  زنده‌گی جوانان ما توسط غنی , ‌کرزی و‌ همه کشور های  دخیل بدون استثنا در وطن تبارز بدهیم، با داوری  های هوایی آب به آسیاب  دشمن میریرزیم که نه در صلاحیت ماست و‌ نه در آگاهی  های معلوماتی ما.

شهید عبدالرازق یکی از حماسه آفرینان در کشور ما بودند و‌ زنده‌گی اش را در هنگام  تاراج دیدیم  که نه میلیادری بود و نه میلیارد  پری.

شادباد روان قهرمان شهید جنرال رازق