خدایا چه کنم؟: رحمتالله اشکبار

میهنم غرقه به خون شد خدایا چه کنم

مردمش زار و زبون شد خدا یا چه کنم

هر طرف فتنه گران آتش بیداد زدند

کشتن خلق فزون شد خدایا چه کنم

ز دل سنگ سیاه از ستم و جور عدو

ناله ی مرگ برون شد خدایا چه کنم

مادر میهن غم دیدهُ من وای ز درد

غرقه در شور جنون شد خدایا چه کنم 

رهبران وطنم وای هزاران فسوس

همه پرُ مکر و فسون شد خدایا چه کنم

در دل شهر من وقریهُ من کوچهُ من

فوج بیگانه درون شد خدایا چه کنم

دل بیچاره ی رحمت دریغ آه دریغ

خسته گردید و نگون شد خدایا چه کنم

  ۵/ ۷/ ۲۰۲۱  

رحمت الله اشکبار

 شهر کنبرا آسترلیا