من از نژاد کاوه‌ام از نسل آرشم: استاد پرتو نادری

من عاشق شکوفۀ رنگین آتشم

من از نژاد کاوه‌ام از نسل آرشم

سرتا به پا چو شمع گدازان به بزم عشق

می‌سوزم و زسینه فغانی نمی‌کشم

ای هم‌نشین ظلمت شب‌های بی‌فروغ

از طینت سیاه تو این جا مشوشم

از من چه خواهی باز تو آرامشی که من

چون موج بی‌قرارم و چون شعله سرکشم

« پرتو» به رنگ خندۀ یاقوتی شهاب

در آسمان عشق وطن پاک و بی‌غشم

  پرتو نادری

اسد 1359

شهر شبرغان