درد وطن‌ : محمد اسحاق ثنا

نالد ز درد بی کسی ات مرد و زن وطن 

ریزند ز دیده اشک بگویند وطن وطن 

دیگر ز باغ می نرسد صوت بلبلی 

گر دیده آشیانه ای زاغ و زغن وطن 

دیگر وطن به سوی ترقی نمیرود

باشد وطن به دستی دو سه بی وطن وطن

یارب نصیب دشمن تو جز همین مباد 

تا زنده است رنج و عذاب و محن وطن 

جنگ است و قتل و کشتن و بربادی و ستیز 

بی زخم نمانده پای و سرو دست و تن وطن 

دیروز داشتی چی سخن دان علم و فضل 

امروز کم اند مردم با علم و فن وطن  

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا