پانزدهم برج اسد ١٤٠٠ افغانستان در استانه اَي يكصدو يكمين سالگرد كسب استقلال … عبدالسمیع کارگر

Seen by عبدالسمیع at چهارشنبه 9:49ق.ظ.

انزدهم برج اسد ١٤٠٠ افغانستان در استانه اَي يكصدو يكمين سالگرد كسب استقلال از بريتانيا ، از ساليان ٢٠٠١ بدينسو نه تنها استقلالش ، بلكه ازادي ، عدالت و تماميت ارضي اش در جنگ هاي نيابتي اختاپوت جهاني ، دست بدست ميشود ؟ قرن ٢١ براي سرزمين و منطقه اَي ما ، زشتر و بيرحمانه تَر از جنايات جنگ دوم جهاني ، اغاز گرديده است ،

قرنيكه فرهنگ وحشت و جنايت بدتر از نازي ها ، پلپوت ها و داعشيان عراق را ، از سر گرفته اند ؟ هموطن : تو فرزند قلب پر تپش قاره اسيا هستي ، اسياي كه نان ًاور براي اينده بشريت جهان ما خواهد بود ؟! فريضه ديني و انساني ات است تا اين قلب زندگاني بشر را به قيمّت زندگي ات حفاظت كني . هموطن عزيز : تو با خردمندي درك كرده اي كه اختاپوت جهاني يكبار ديگر توانست با تكثير ويروس كرونا ١٩ ، هفت ميليارد نفوذ بشري جهان ما را ، پوز بند بزند ؟ اين شبكه مخرب و ضد بشري بار ديگر اطمينان يافت كه پروسه زندگاني بشر را ميتواند مطابق ميلش مديريت كند ؟

كيسنجر يهودي ، ان يكي از ليدران اختاپوت جهاني كه ساليان قبل ، وزير خارجه ريس جمهور نكسن بود به تباه كاران اختاپوت جهاني توصيه كرده بود : ” اگر ميخواهيد بر جهان حاكم شويد ، شرق ميانه و اسياي ميانه را تسخير كنيد ” ؟؟؟ گلوبالزم ، پايان تاريخ و شرق ميانه بزرگ ، محور اغازين طرح ناكام كيسنجر يهودي بود ؟

هموطنان اگاه و سياست مداران متعهد كشور ما درك كرده اند كه افغانستان ، دروازه دخولي اسياي ميانه و شرق ميانه است ، بدين ملحوظ است كه جنگجويان تباه كار شبكه اختاپوت جهاني ، ولايات سرحدي كشور ما با اسياي ميانه را نشانه گرفته اند ، سرحداتيكه دست بازي با ان ، بازي با اتش است ؟ سازماندهي قاتلانه ترين و شرم اور ترين حملات تباه كارانه طالبان – داعش با حمايت شبكه اختاپوت جهاني نه تنها در شمال بلكه به ساير ولايات توسعه يافت ، گفته ميشود كه طَي سه ماه اخير بيش از ١٥٠ ولسوالي به شمول بنادر اسلام قلعه ، تورغندي و شير خان بندر ، مطابق پلان تفاهمي براي طالبان تسليم داده شده است ؟ اين خيانت پلان شده توام با قتل بيرحمانه ساكنين ، تجاوز بر حريم زنان و دختران ” دست برد هاي ناموسي و كنيز گيري ” خريد و فروش دختران و زنان ، غارت أموال دولتي و تجهيزات نظامي ، تلاشي خانه ها ، كوچ دادن جبري ساكنان از محل زندگي ابايي شان و دستگيري ها ، قتل دانشمندان ، شاعران ، نويسندگان ، ژورناليستان و حتي مورخين شهير ، خالي سازي ولسوالي ها از تحصيل كرده ها و چيز فهمان ، ايجاد فضاي ترس و وحشت ، بربريتيكه تاريخ جهان كمتر نذيرش را شاهد است ؟

انجام دادند . اين شرم و ننگ بشري طالبان و پاكستان ، با حشونت داعشي ادامه دارد ؟ خشن ترين نقض حقوق بشر و جنايت جنگي ، نسل كشي و ويرانگري در حريم كشور ما تحت فرماندهي مستقيم افسران پاكستاني صورت ميگيرد ولي قوت هاي نظامي ناتو ، امريكا ، انگليس تماشا ميكنند ؟ و اين جنايات ، خاموشي غير مسولانه و تاثر اور سازمان ملل متحد را به همراه داشته. است ؟ نميدانيم استراتيژي اين سياست كثيف عليه مردم افغانستان چيست ؟

تقويه و تسلط حاكميت تروريزم در افغانستان ؟ انتقام از بيگناهنان گنهكار وطن ما ؟ مرگ و نابودي همه افغانها ؟ به اتش كشيدن اسياي ميانه و …..؟؟؟ . اكنون مورخ ٦ اگست ٢٠٢١ شوراي امنيت ملل متحد جلسه خاصي ارزيابي و تصميم گيري در مورد جنايات ضد بشري اختاپوت جهاني با كتليستي مستقيم نظاميان پاكستان در افغانستان دارد ! بايد تعزيرات وسيعي بر عاملان و حاميان تروريزم وضع كند ، عاملين نسل كشي ، جنايت جنگي ، بي حرمتي به حقوق زنان را در محاكمات بين المللي معرفي و تسليم نمايد ، افراد مسول دولتي كه تحريكات جنگي را دامن زده اند و پروسه صلح را به چالش كشيده اند به محاكمات معرفي بدارند ،

دولت پاكستان بحيث يك باند تروريستي به لست سياه سازمان ملل متحد شامل و تمام تعزيرات موثر سياسي ، نظامي ، اقتصادي ، پولي و بانكي ، تجارتي و فرهنگي بالاي اين كشور وضع گردد تا از انتشار تروريزم به ساير كشور ها جلوگيرى گردد ، شكي نخواهد بود كه دولت انگليس منحيث حامي سياست هاي پاكستان مدافع سران اين كشور خواهند بود ؟ شوراي امنيت بايد حاميان سياست متكي بر تروزم پاكستاني را به جهانيان معرفي نمايد . مردم افغانستان با انتظار اميدوار كننده از إجلاس امروز شوراي امنيت ملل متحد ، ارزو دارند تا مردم افغانستان راواقعا و صادقانه كمك نماييد ، اميد واريم از اعلاميه هاي تكراري گامي نخست عملي عليه تروريزم و حاميان اين پديده كثيف برداشته شود . با حرمت انساني. ع. س. كارگر – [ ]