مصاحبه جدید حامد کرزی ! …طنز از معروف قیام

خبرنگار : جناب کرزی, طالب با پاکستانی ها آمده و بیش از صد ولسوالی را تصرف کرده است, نظر شما چیست؟

کرزی – طالب کیست؟ طالب افغان است. وقتی من کتی امریکایی ها آمدم و تمام کشور را تصرف کردم, پس چرا طالب نتواند ولسولی ها و ولایات را تصرف کند؟ 

خبرنگار – خوبش, جناب کرزی, طالب از وقتی که به ولسوالی حاکم شده است, بیت المال را چور کرده و میکند. لطفن ابراز نظر کنید.

کرزی – طالب کیست؟ طالب افغان است, وقتی من و دوستانم ملیارد ها دالر کمک های جهانی را حیف و میل و چور و چپاول کردیم, پس چرا طالب بیت المال را چور و چپاول نکند؟

خبرنگار: خوبش, جناب کرزی, مردم میگویند که طالب نوکر و جاسوس پاکستان و انگلیس و امریکاست, نظر شما در این مورد چیست؟

کرزی- طالب کیست؟ طالب افغان است. وقتی من نوکر اجنت بیگانه ها باشم, طالب چرا نوکر و جاسوس اجنبی نباشد؟ نی چرا نباشد؟

خبرنگار: خوبش, جناب کرزی, آوازه است که طالب مسقیم و غیر مستقیم داعش را کمک میکند. آیا این عمل شان درست است؟

کرزی : صد در صد درست اس. طالب کیست؟ طالبان افغان است, وقتی من طالب را مستقیم وغیر مستقیم کمک کردم, میلیون ها دالر برایش دادم که اسنادش هم موجود هست, پس چرا طالب داعش را کمک نکند؟

خبرنگار : خوبش, خبرها میرساند که طالب به نیروهای تحت امر خود دستور داده است که مواضع داعش را زیر آتش نگیرند. میخواهم نظر شما را در این مورد بدانم.

کرزی : طالب کیست؟ طالب افغان است, وقتی من در دوران قدرت بار بار به قوای مسلح امر کردم که مواضع طالب را زیر آتش نگیرند, پس چرا طالب اجازه نداشته باشد که امر کند تا مواضع داعش را زیر آتش نگیرند؟

خبرنگار : خوبش, مردم به این عقیده اند که هرگاه چهرۀ اصلی طالب مرموز افشا گردد از این خاک فرار میکند. آیا فرار خواهد کرد؟

کرزی : طالب کیست؟ طالب افغان است, وقتی چهرۀ مرموز من افشا شود و بتوانم از کشور فرار کنم, پس چرا طالب نتواند پس از افشای چهرۀ اش از افغانستان فرار نکند؟

خبرنگار : خوبش, مردم میگویند طالب مانند جانور درنده خوناشام و ظالم است, نظر شما چیست؟

کرزی : طالب کیست؟ طالب افغان است,  وقتی من…باش باش تو, خبرنگار بچیم…نی بخی برو که اعصابم را خراب کردی…نزدیک است که کتی این سوالهای بی سر و پایت بی آب شوم برو برو مصاحبه نمیکنم..برو سوال دگر را از غنی و عبدالله کن….بخیر باشی!!

ااااااااااااااااااااا

معروف قیام