منع مكتب- نوشته: نذير ظفر

بگو از من به نفرين طالبان را 

ز مكتب منع كردي دختران را

تو خود محروم از علم و سوادي

ازين رو   جنگسالار و    شدادي

بُود فرض دانش از بهر زن و مرد

خلاف دين  بُود  كار   تو  ولگرد

به امر   دالخوران.  ميكني  كار

غلامي و به خد مت پيش بادار

به ايران   و به پاكستان نظر كن

خيال كهنه  را   از سر   بدر كن

بهر   جا    بانوان    آمو ز گار اند

مكاتب   با مدارس  بيشمار اند

تو گر از دين ميبودي خبر دار

نميدادادي چنين فرمان مردار