پیام تازه احمد مسعود به هموطنانش

اگر به اندازه پکول هم جای پای داشته باشم از مقاومت دست نمیکشم.