سموم تند : محمد اسحاق ثنا

در شهر ما‌ ز کوچه گی ها هیچ‌ کس نماند

آنان کجا شدند و به کس دسترس نماند

خشکیده باغ سبز کنون از سموم تند

از نخل پر‌ ز بار به جز خار و خس نماند 

آواز رزم آور ما خفته در گلو 

در‌شهر‌ مگرد گر و یا داد رس نماند

دیگر سخن‌ ز شعر و ادب کم رسد به گوش

آیا به ملک ما دیگر نکته رس نماند 

افسوس قلب کابل ما میتپد به خون 

آباد گوشه گوشه اش از  بلهوس نماند 

دیگر سرود کس نسراید به بزم‌ ما 

زوق‌ سرود و ساز و اتن را هوس نماند

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا

۱۴.۱۱.۲۰۲۱