فقر دامنگیر ؛شعراز : گرداب

دختران را میفروشند نان شب انگار نیست

فقر دامنگیر کشور روزگار هنجار نیست

سفره ها خالی، نوار زندگی از هم گسست

چون فقیران را مددگار خالق جبار نیست

سخت مینالیم ز بیداد و فجوری های دهر 

دختر هشت ساله ی ناز لایق بازار نیست

زندگی بارگران بر بدوش خلق افتاده است

در میان خانه ها الطاف حق هموار نیست

رانده از هر نعمت و رحمت با ماتم همدمیم

حال مایان آشکار است حاجت اصرار نیست

جان ما را چند فشارند، طعنه بر مذهب زنند

حاکم ملحد و بیدین واقف از روزگار نیست

دست نیکی کوته و ظلم و ستم بسیار شد

داروی درد از برای مردمی بیمار نیست

سوختیم چون خس در آتش با توکل خدا 

زور شلاق جنت رضوان هرگز کار نیست

حق میگوید گرداب گوش کس شنوا نشد

حراج ننگ و ناموس مُلک ما را عار نیست

۰۰۰۰ گرداب ۲۰۲۱-۱۲-۶

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.