شعور سیاسی چیست؟؛ نوشتهء : نجیب روشنگر ؛ ارسالی دنیا غبار

شعور_سیاسی؛ ثمره رشد عقلی در علوم اجتماعی که بعد از رشد مغزی، انسان به آن دست پیدا می کند عبارت است از «شعور سیاسی» شعور سیاسی چیست؟ شعور سیاسی عبارت است از

؛الف:- شناخت دوست و دشمن.

ب:-شناخت افکار جامعه

.ج:- شناخت مملکت خویش از لحاظ جغرافیایی، اقتصادی و ظرفیت ها.

د:- در نهایت شناخت پلان ها و استراتیژی ها علیه خویش.

مجموعه از شناخت ها منتج به شعور سیاسی شده و شعور سیاسی منتج به نسخه دادن می شود به عنوان مثال؛

در هند گاندی و در افغانستان میر غلام محمد غبار و در آلمان انگلس، روسیه ماکیسم گورکی و… آخرین درجه رسیدن به رشد عقلی رسیدن به شعور سیاسی است. 

نتیجه رسیدن به شعور سیاسی؛۱- آزادی و استقلال.۲- تشکیل زعامت سیاسی سالم ملی.۳- استفاده اعظمی از سرزمین (منابع طبیعی، بشری، سرمایه، تخنیک، تکنولوژی و مدیریت اقتصادی)«نشریه ی علمی شعور سیاسی» است. با کمی تغییرات   ———نوشته  از نجیب روشنگر — کابل—-لینک فیسبوکی:
https://www.facebook.com/100064656743399/posts/271458388352717/